Over SKVR

SKVR richt zich op actieve cultuurbeoefening (cultuureducatie, cultuuronderwijs en culturele vorming) in het onderwijs en in de eigen tijd. We verzorgen lessen, cursussen, workshops en evenementen in de kunstdisciplines muziek, dans, theater, beeldend, mode & design, fotografie & media en schrijven. Doordat we alle kunstdisciplines aanbieden, en werken met een breed netwerk aan kunstprofessionals, kunnen we multidisciplinair werken. SKVR is er voor alle Rotterdammers in elke fase van hun leven.

Actieve cultuurbeoefening

De kerntaak van SKVR is impactvolle actieve cultuurbeoefening. Bij onze activiteiten zie je terug dat:

  • de deelnemers centraal staan. We sluiten aan bij de belevingswereld, het niveau van ontwikkeling en interesses van leerlingen en cursisten;
  • deelnemers kunstzinnige en culturele competenties ontwikkelen via actieve cultuurbeoefening;
  • 'wat we doen' een proces is, het is een onderzoek naar mogelijkheden door met hoofd, hart en handen te ontdekken, te ervaren, te voelen, te maken en te delen;
  • we streven naar ontwikkeling bij onze deelnemers, er is dus sprake van een opbouw in activiteiten, een ontwikkelingslijn, een leerlijn;
  • plezier een belangrijke motor voor motivatie en ontwikkeling is;
  • we meerwaarde zien in samen ontwikkelen. Dat geldt zowel voor deelnemers die anderen ontmoeten en samen een ontwikkeling doormaken, maar ook voor de kunstprofessionals (die binnen het platform samenwerken en co-creëren) en voor onze culturele, maatschappelijke, sport over overige partners in de stad;
  • we werken met bekwame kunstprofessionals die goed aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemers.

Lees hier het Meerjarenplan SKVR 2021-2024

SKVR is er voor alle Rotterdammers. Per leeftijdsgroep maken we keuzes. Bij het jonge kind is het brein volop in ontwikkeling en worden de meeste neurale verbindingen gemaakt. Recent wetenschappelijk onderzoek van neuropsycholoog prof. dr. Erik Scherder laat zien dat kinderen die muziekles krijgen significant beter scoren op het gebied van planning, inhibitie en verbale intelligentie. SKVR richt zich voor het jonge kind daarom vooral op muziek en bewegen.

Bij het oudere kind zetten we voort waarmee we begonnen zijn bij het jonge kind. Oudere kinderen zijn steeds meer bezig met identiteitsvorming en voor hun ontwikkeling is het belangrijk dat zij de mogelijkheid hebben zich breed te oriënteren. Multidisciplinair werken staat daarom centraal.

Jongeren zijn bezig met de verdere ontwikkeling van hun eigen identiteit en persoonlijkheid, vaak vanuit het ontdekken en onderzoeken. Dat de samenleving bestaat uit verschillende culturen met verschillende normen, waarden en ideeën is voor hen vanzelfsprekend – het bepaalt zelfs deels hun identiteit. Net zoals voor hen muziek, dans, theater en andere kunstdisciplines vaak geen aparte disciplines zijn, maar door elkaar heen lopen en met elkaar verbonden zijn. Een verdiepende ontwikkeling met verbreding en verbinding van de verschillende disciplines sluit aan bij deze leeftijdsgroep.

Voor volwassenen draagt actieve cultuurparticipatie bij aan plezier, betekenisgeving en aan de eigen competenties en ontwikkeling, met een positieve uitstraling naar werk- en leefomgeving. Ook hier geldt dat er een verband is tussen actieve cultuurbeoefening en de positieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen en het functioneren van mensen.

Ouderen hebben onze bijzondere aandacht. Zowel de actieve senioren die na een werkzaam leven zoeken naar een nieuwe zinvolle activiteit als de kwetsbare oudere voor wie cultuurbeoefening behulpzaam kan zijn in het voorkomen van eenzaamheid en lichamelijk ongemak.

De kernwaarden van waaruit we werken zijn: betrokken, plezier, open, veelzijdig en lef.

 

Onze kern bestaat uit zelfstandige kunstprofessionals, kunstprofessionals met een dienstverband en coördinatoren die gezamenlijk activiteiten uitvoeren en ontwikkelen in dialoog met deelnemers en partners in de culturele sector, onderwijs, sport, zorg en welzijn.

We werken in scholen in de hele stad en geven cursussen aan Rotterdammers in hun eigen tijd. Zo brengen we jaarlijks 100.000 Rotterdammers van 0-100+ in aanraking met actieve cultuurbeoefening, vanuit een breed educatieprogramma op basis van een doorgaande lijn van ontwikkeling: van kennismaking/oriëntatie tot talentontwikkeling. Sinds 2009 zijn we gecertificeerd volgens de landelijke kwaliteitsrichtlijnen uit het Kwaliteitskader Kunsteducatie en Amateurkunst.

De locaties waar we werken zijn over heel Rotterdam verspreid: ruim 300 schoollocaties, drie eigen vestigingen en een groot aantal locaties in de wijk. Voor SKVR werken 675 mensen, waarvan honderden (zelfstandige) kunstprofessionals.

SKVR is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zonder winstoogmerk. 

ANBI-logo

Lees meer:
Kwaliteitskader Amateurkunst Kunstconnectie.pdf

 

Raad van Toezicht
SKVR werkt met een Raad van Toezicht model, conform de Governance Code Cultuur. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie bij de directeur-bestuurder ligt. Deze legt verantwoording af aan de Raad over financiën en artistiek en operationeel beleid.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat SKVR functioneert met inachtneming van de regels van de Governance Code Cultuur. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

Samenstelling Raad van Toezicht SKVR
Marjolijne Lewis (voorzitter) – Bestuurder S&L Zorg, Roosendaal
Marieke van der Plas – Directeur KNGU Management
Loes van der Wees - Officier van Justitie Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Johan Wakkie – Adviseur in de driehoek Sport, Cultuur en Maatschappij, Rotterdam
Miriam Hoekstra - Directeur Airport Operations Royal Schiphol Group
Diederik van Dommelen - Partner PwC, Rotterdam
Mano Radema – Directeur Maan Consultancy  

Profielschets RvT.pdf - januari 2020
Rooster van aftreden RvT.pdf - januari 2021

Support Fons is het muzikale goede doel van Rotterdam. De mascotte Fons staat symbool voor alle Rotterdamse kinderen die opgroeien in armoede maar wel muziek willen maken. Supporters van Fons zijn Rotterdammers die een donatie doen zodat SKVR muziekinstrumenten in kan kopen voor onze sociale muziekprogramma's. Via het onderwijsprogramma Ieder Kind een Instrument, de Wijkmuziekscholen en de Brassbandschool bereiken wij duizenden Rotterdamse kinderen voor wie muziekles van huis uit geen vanzelfsprekendheid is. Hiervoor zijn veel instrumenten nodig die wij mede dankzij de bijdragen van de Supporters kunnen inkopen. SKVR beschikt over de culturele ANBI status. Dat betekent fiscaal voordeel voor onze donateurs. De overheid maakt dit mogelijk in de Geefwet. Daarmee hoopt de overheid het geven aan culturele instellingen te stimuleren.
Kijk hier voor meer informatie of om een donatie te doen.

SKVR is opgenomen in het Cultuurplan 2017-2020 van de Gemeente Rotterdam en ontvangt daarnaast een gemeentelijke subsidie voor haar onderwijsprogramma’s zoals Ieder Kind een Instrument en KunstID. Voor een aantal (samenwerkings) activiteiten zijn extra of aanvullende subsidies beschikbaar gesteld en/of wordt ondersteuning ontvangen vanuit externe fondsen.

ANBI-logo

SKVR beschikt over de culturele ANBI status (klik hier voor het bewijs) . Dat betekent fiscaal voordeel voor onze donateurs. De overheid maakt dit mogelijk in de Geefwet. Daarmee hoopt de overheid het geven aan culturele instellingen te stimuleren.
Lees meer over de Geefwet en doneren»
 

Gegevens:

SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) RSIN 002770970

Bezoekadres: Aert van Nesstraat 45, 3012 CA Rotterdam
Postadres: Postbus 23260, 3001 KG Rotterdam
Telefoonnummer: 010-4361366
E-mailadres: secretariaat@skvr.nl

Directeur-bestuurder: Claudia Doesburg
Voorzitter Raad van Toezicht: Marjolijne Lewis
Zie voor meer informatie over de Raad van Toezicht en de huidige samenstelling het tabblad ‘Organisatie’. 

Missie, visie en doelstelling
Zie voor het Meerjarenplan 2021-2024 en het meest recente jaarverslag inclusief jaarrekening het tabblad ‘Beleidsstukken’. 

Beloning
Op de beloning van onze medewerkers is de CAO Kunsteducatie van toepassing. Voor de directeur-bestuurder geldt dat de beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie gevolgd wordt. De beloning blijft onder de WNT-norm. 
De leden van de Raad van Toezicht voeren hun taak bezoldigd uit. De bezoldiging is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.