Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hieronder publiceren wij de algemene voorwaarden voor cursussen en activiteiten in de eigen tijd. Deze voorwaarden zijn vastgesteld op 31 mei 2022 en zijn geldig vanaf 1 juni 2022. Je vindt op deze pagina altijd de meest actuele versie van de algemene voorwaarden die gelden voor de door jou gekozen les.

Download hier de pdf versie van de algemene voorwaarden.


 

1.       Definities

1.1        Cursus
Een cursus is een beperkte serie van lessen, niet zijnde een jaarcursus, die op meerdere momenten in een schooljaar kan starten en die automatisch stopt na de laatste les.

1.2        Jaarcursus
Een jaarcursus is een serie van maximaal 38 lessen die gedurende het hele schooljaar wordt gegeven. Een jaarcursus wordt automatisch verlengd.

1.3        Wijkmuziekschool
De Wijkmuziekschool, ook wel Wijkcultuurschool genoemd, biedt een serie van maximaal 36 lessen die gedurende het hele schooljaar wordt gegeven. In het eerste leerjaar zijn dat 30 tot 32 lessen die eind september/begin oktober starten. In het tweede en derde cursusjaar zijn dat 36 lessen die na de zomervakantie starten.

1.4        Eenmalige activiteit
Een eenmalige activiteit is een workshop, een evenement, een lezing of een excursie.

 

2.       Inschrijven

2.1        Inschrijfformulier
Inschrijving vindt plaats via www.skvr.nl of via een papieren inschrijfformulier. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

2.2        Minderjarige cursist
De inschrijving van een minderjarige (jonger dan 18 jaar) dient door de ouder/verzorger te geschieden.

2.3        Wachtlijst
Als het maximumaantal deelnemers bereikt is, kun je je aanmelden voor de wachtlijst. Indien er plaatsen beschikbaar zijn, word je door SKVR benaderd. De aanmelding op de wachtlijst geldt alleen voor de cursus, jaarcursus, Wijkmuziekschool of eenmalige activiteit in het lopende cursusseizoen. Plaatsing op de wachtlijst levert geen aanspraak op plaatsing (je bent dus niet verzekerd van plaatsing).

2.4        Tussentijds instromen bij (jaar)cursus en Wijkmuziekschool
Tussentijds instromen is mogelijk als er plek is. Bij tussentijds instromen wordt de cursusprijs naar rato berekend van het aantal lessen dat nog gevolgd kan worden. Soms is het niet mogelijk om tussentijds in te stromen, zoals drie weken voor aanvang van een voorstelling, als er te veel lessen zijn gemist of als de samenstelling van de groep (bij de Wijkmuziekschool) het niet toelaat. Het is steeds ter beoordeling van SKVR of tussentijds instromen mogelijk is.

 

3.       Cursussen en eenmalige activiteiten

3.1        Plaatsing bij een cursus en eenmalige activiteit
De overeenkomst voor een cursus en eenmalige activiteit komt tot stand door inschrijving voor de gewenste cursus (zie artikel 2.1). Je krijgt hiervan een bevestiging per e-mail. De cursist/opdrachtgever ontvangt een schriftelijke bevestiging van de tussen partijen gemaakte afspraken (cursusovereenkomst).

3.2        Overstappen naar een andere cursus
Overstappen van een cursus naar een andere cursus tegen dezelfde of hogere prijs, is alleen mogelijk als er een plek vrij is in hetzelfde cursusseizoen.

3.3        Overstappen naar een andere eenmalige activiteit
Overstappen van een eenmalige activiteit naar een andere activiteit is alleen mogelijk als er een plek vrij is, en tot maximaal 14 dagen voor aanvang van de eerdere activiteit.

3.4        Einde van de cursusovereenkomst
De cursusovereenkomst wordt automatisch beëindigd. De laatste les wordt opgenomen in de cursusovereenkomst, tenzij er sprake is van het inhalen van lessen, waarmee de einddatum opschuift op basis van het aantal in te halen lessen.

3.5        Einde van de overeenkomst van een eenmalige activiteit
De overeenkomst voor een eenmalige activiteit wordt automatisch na afloop beëindigd.

 

4.       Jaarcursussen

4.1        Plaatsing bij een jaarcursus dans
De overeenkomst voor een jaarcursus dans komt tot stand na inschrijving voor de gewenste jaarcursus (zie artikel 2.1). Je krijgt hiervan bevestiging per e-mail. De cursist/opdrachtgever ontvangt een schriftelijke bevestiging van de tussen partijen gemaakte afspraken (cursusovereenkomst). Indien er sprake is van een wijziging van groepsgrootte behoudt SKVR zich het recht voor de cursist na overleg in een andere groep te plaatsen.

4.2        Plaatsing bij een jaarcursus muziek
Bij jaarcursussen muziek meld je je aan op een plaatsingslijst. Hierna worden de cursisten ingedeeld op basis van het aantal beschikbare plaatsen. Zodra er plek is, neemt SKVR contact met je op om de lestijd af te spreken. Vanaf het moment, dat de specifieke lestijd is vastgesteld, word je geplaatst in de jaarcursus (aanvaarding) en komt de overeenkomst tot stand. Het moment van totstandkoming van de overeenkomst wijkt hiermee dus af van de totstandkoming bij de  (jaar)cursussen (dans en theater) en eenmalige activiteiten.

4.3        Lesvormen bij een jaarcursus muziek
Bij alle jaarcursussen muziek (instrument-, zang- en bandlessen) worden cursisten ingedeeld in kleine groepen. De lesvorm, waarvoor je je aanmeldt, is een wekelijkse les van 60 minuten met 4 cursisten. Als er geen passende groep van 4 cursisten mogelijk is, maakt de docent een andere indeling: 3 cursisten in een wekelijkse les van 45 minuten of 2 cursisten in een wekelijkse les van 30 minuten. Indien er sprake is van een wijziging van groepsgrootte behoudt SKVR zich het recht voor de cursist na overleg in een andere groep te plaatsen. Dit heeft geen invloed op het te betalen tarief.

In uitzonderlijke gevallen is in overleg individueel les mogelijk, hetgeen ter beoordeling is aan SKVR. Het betreft hier een lesvorm met de duur van  30 minuten die om de week zal plaats vinden. Tegen een meerprijs zijn intensievere lesvormen mogelijk.

4.4        Overstappen naar een andere jaarcursus dans 
Overstappen van een jaarcursus dans naar een andere jaarcursus gedurende hetzelfde cursusseizoen is alleen mogelijk als er een plek vrij is bij de andere jaarcursus.

4.5        Overstappen naar een andere jaarcursus muziek
Overstappen naar een andere jaarcursus muziek is mogelijk gedurende hetzelfde cursusseizoen. Je wordt met voorrang aangemeld op de plaatsingslijst van het nieuwe instrument.

4.6        Einde van de overeenkomst van een jaarcursus
Een jaarcursus wordt automatisch verlengd. De laatste les van het cursusjaar wordt opgenomen in de cursusovereenkomst, tenzij er sprake is van het inhalen van lessen, waarmee de einddatum opschuift op basis van het aantal in te halen lessen. 

 

5.       Wijkmuziekschool

5.1        Plaatsing bij de Wijkmuziekschool
De overeenkomst voor een Wijkmuziekschool komt tot stand door inschrijving voor het gewenste instrument en de locatie (zie artikel 2.1). Je krijgt hiervan een bevestiging per e-mail. De cursist/opdrachtgever ontvangt een schriftelijke bevestiging van de tussen partijen gemaakte afspraken (cursusovereenkomst).

5.2        Einde van de overeenkomst van de Wijkmuziekschool
De overeenkomst voor de Wijkmuziekschool wordt automatisch verlengd. De automatische verlenging stopt na het derde cursusjaar. De laatste les wordt opgenomen in de cursusovereenkomst, tenzij er sprake is van het inhalen van lessen, waarmee de einddatum opschuift op basis van het aantal in te halen lessen. 

 

6.       Fysieke lessen

6.1        Fysieke lessen bij een (jaar)cursus / eenmalige activiteit
Het uitgangspunt is dat SKVR bij uitvoering van de tussen haar en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst de op haar rustende verbintenis in fysieke zin nakomt. SKVR is echter gerechtigd wegens bijzondere omstandigheden -waaronder situaties van overmacht (zie artikel 11) - de prestatie ook op andere passende wijze (zoals online) te leveren. SKVR zal daartoe slechts overgaan als de desbetreffende discipline zich daartoe leent, hetgeen ter beoordeling is van SKVR.

 

7.       Tarieven

7.1        Drie tarieven
SKVR hanteert drie tarieven op basis van de leeftijd van de deelnemer.

 • Kinder- en jongerentarief (t/m 20 jaar)
 • Volwassenentarief (21 jaar en ouder)

7.2        Leeftijdsbepaling
Om het tarief te bepalen op basis van leeftijd, hanteert SKVR de startdatum van de (jaar)cursus en de eenmalige activiteit. Indien de cursist later instroomt in een (jaar)cursus, geldt de plaatsingsdatum als bepaling van de leeftijdsgrens en het daarbij behorende tarief.  

 

8.        Betalen

8.1        Betaalmogelijkheden
Bij inschrijving voor de (jaar)cursus of eenmalige activiteit geef je aan hoe je wilt betalen. Direct in één keer via iDeal, met een voucher of gespreid over enkele maanden. Gespreid betalen is mogelijk bij cursussen vanaf 6 lessen of meer. Om gespreid te betalen heb je een geldig e-mailadres nodig. Per mail ontvangt de betalingsplichtige, afhankelijk van het aantal gekozen maanden, een betaalverzoek met een betaaltermijn van 14 dagen.

8.2        Gespreid betalen in opeenvolgende maanden
Het aantal maanden waarin je gespreid betaalt, is afhankelijk van het aantal lessen van de (jaar)cursus.

 • Cursussen vanaf 6 t/m 15 lessen kunnen in maximaal 3 opeenvolgende maanden betaald worden.
 • Cursussen vanaf 16 t/m 25 lessen kunnen in maximaal 4 opeenvolgende maanden betaald worden.
 • (Jaar)cursussen vanaf 26 lessen of meer kunnen in maximaal 6 opeenvolgende maanden betaald worden.
 • Stroom je halverwege het cursusjaar in bij een jaarcursus, dan wordt het maximum aantal te kiezen betaaltermijnen met één maand verminderd.

8.3        Betalingsverplichting
Bij de totstandkoming van de overeenkomst ben je het volledige  cursusgeld verschuldigd. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting kan SKVR de op haar rustende verbintenis (aanbieden van de lessen c.q. eenmalige activiteit) opschorten. Het cursusgeld blijft verschuldigd. Bovendien wordt de vordering na een of meerdere betalingsherinnering(en)  en aanmaning (14-dagen brief) uit handen gegeven aan een incassobureau. De buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.

 

9.       Kortingen

9.1          Bij SKVR zijn er verschillende kortingsmogelijkheden afhankelijk van de leeftijd van de cursist. Korting wordt alleen verleend op cursussen vanaf € 100,-. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij. 

€ 25,- Rotterdampaskorting
Kortingsbewijs: een kopie van een geldige Rotterdampas op naam van de cursist.

€ 25,- CJP-korting
Kortingsbewijs: een kopie van een geldige CJP-pas, CJP Cultuurkaart, MBO Card of CJP Docentenpas op naam van de cursist.

25% Studentenkorting (18 t/m 24 jaar)
Kortingsbewijs: een kopie van een geldig(e) Bewijs van Inschrijving of studentenkaart MBO, HBO of WO.


9.2        Korting aanvragen

 • Bij de inschrijving geef je aan van welke korting je gebruik wilt maken. Lever direct een kortingsbewijs in. Dit doe je online door een foto of scan van het kortingsbewijs bij de inschrijving te uploaden of door een foto of scan te mailen aan klantenservice@skvr.nl onder vermelding van naam, cursus en klantnummer.
 • Bij de automatische verlenging van de jaarcursus dient het kortingsbewijs uiterlijk vóór de start van het (nieuwe)  cursusjaar te zijn ontvangen door SKVR.
 • Wanneer het kortingsbewijs bij inschrijving niet voldoet aan de kortingsvoorwaarden, wordt de kortingsaanvraag afgewezen en verstuurt SKVR een rekening voor het volledige bedrag.
 • Er kan van één kortingsmogelijkheid tegelijk gebruik worden gemaakt; combinatie van kortingen is niet mogelijk.
 • SKVR behoudt zich het recht voor om kortingsaanvragen af te wijzen als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

 

10.     Vergoeding van het Jeugdfonds Sport & Cultuur

10.1        Bij SKVR kun je voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar gebruik maken van een vergoeding voor cursussen en instrumenten van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Kijk op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur hoe het werkt en of je hiervoor in aanmerking komt. www.jeugdfondssportencultuur.nl

Max. € 500,- Vergoeding voor een (jaar)cursus door Jeugdfonds Sport & Cultuur
Bewijsstuk: een kopie of foto van de bevestigingsmail van de (goedgekeurde) aanvraag.

10.2      Inschrijven met een vergoeding

 • Bij de inschrijving (cursussen, eenmalige activiteit en jaarcursus dans en theater) en aanmelding (jaarcursus muziek en Wijkcultuurschool geef je aan dat je gebruik wilt maken van deze vergoedingsregeling. Lever direct een bewijsstuk in. Dit doe je online door een kopie of foto van de bevestigingsmail bij de inschrijving te uploaden of door deze te mailen aan klantenservice@skvr.nl onder vermelding van naam, cursus en klantnummer.
 • Indien je gebruik wilt maken van deze vergoedingsregeling is het belangrijk zo snel mogelijk de vergoeding bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur aan te vragen.
 • Bij afwijzing van de aanvraag door het Jeugdfonds Sport & Cultuur is alsnog het volledige bedrag verschuldigd.
 • Combinaties van korting(en) en een vergoeding aanvragen is niet mogelijk.

 

11.     Overmacht

11.1        Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die niet aan SKVR kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (die buiten haar invloedsfeer liggen), waaronder onder andere wordt verstaan: staking van personeel (van SKVR), tekorten, rellen, onlusten, brand, vervoersproblemen, (extreme) weersomstandigheden, explosies, natuurrampen, oorlog(sgevaar), terrorisme, molest, overstroming, waterschade, overheidsingrijpen, pandemieën, epidemieën, materiaalgebrek, storingen in elektriciteitsvoorzieningen en/of communicatieverbindingen in apparatuur en/of programmatuur, verhindering van toegang in lokalen door derden, bedrijfsbezetting, niet tijdige/behoorlijke nakoming - al dan niet toerekenbaar – van door SKVR ingeschakelde derden.

11.2        Tot uitkering van enige vorm van schadevergoeding wegens (gevolg)schade is SKVR in een situatie van overmacht niet verplicht.

11.3        SKVR is in geval van overmacht gerechtigd, en zal zich daartoe tot het uiterste inspannen, de cursus of de eenmalige activiteit dan wel de lessen van de (jaar)cursus, fysiek of op een andere passende wijze (zoals bijvoorbeeld online), op een later door SKVR te bepalen tijdstip(pen) in te halen of door acceptatie en verzilvering van door SKVR aan te bieden voucher(s) voor gemiste lessen (artikel 12).

 

12.     Voucherregeling

12.1      Indien een overmachtssituatie zich voordoet, zoals beschreven in artikel 11 en de mogelijkheid tot inhalen of (online) voortzetten van de (jaar)cursus en eenmalige activiteit niet bestaat, kan SKVR de opdrachtgever/cursist een voucher aanbieden, ter hoogte van het reeds betaalde cursusgeld voor het aantal niet genoten lessen. Het aantal lessen betreft het aantal lessen dat nog gepland stond en geldt niet voor eerdere lessen die door verhindering van de cursist gemist zijn.

12.2        De voucher is overdraagbaar naar andere personen en kan online verzilverd worden voor alle (jaar)cursussen en eenmalige activiteiten die SKVR organiseert.

12.3        De tijdsperiode waarbinnen de voucher online verzilverd kan worden staat vermeld in de e-mail die de opdrachtgever/cursist, bij het verstrekken van de voucher, van SKVR ontvangt.

12.4        Voor zover opdrachtgever/cursist de voucher(s) accepteert, is SKVR de op haar rustende verbintenis nagekomen, welke op SKVR rust op basis van de tussen haar en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst, hetgeen tevens het geval is voor zover de opdrachtgever/cursist de voucher niet verzilvert voor een of meerdere lessen van de (jaar)cursus, of voor een andere (jaar)cursus/workshop, dan waarvoor hij initieel een overeenkomst sloot met SKVR.

12.5        Indien opdrachtgever/cursist de voucher uiteindelijk niet verzilvert, moet dit worden gezien als een opzegging in de zin van artikel 13. SKVR zal dan overgaan tot uitbetaling van de waarde van de voucher(s) onder verrekening van het door cursist verschuldigde bedrag wegens opzegging overeenkomstig de van toepassing zijnde voorwaarden uit artikel 13.

 

13.     Opzeggen

13.1        Natuurlijk kan het voorkomen dat je jouw deelname aan een cursus of activiteit wilt opzeggen. Het moment van opzeggen is afhankelijk voor het bepalen van de hoogte van het verschuldigde cursusgeld. Lees hieronder de artikelen die voor jou van toepassing zijn. Het opzeggen van de overeenkomst dien je per mail te versturen naar klantenservice@skvr.nl of per post aan: SKVR, t.a.v. Klantenservice, Postbus 23260, 3001 KG Rotterdam.

13.2      Een cursus, jaarcursus of Wijkmuziekschool opzeggen
Tot 30 dagen voor aanvang van de cursus, jaarcursus of Wijkmuziekschool kun je jouw deelname kosteloos opzeggen. Indien jouw deelname minder dan 30 dagen voor aanvang of na aanvang wordt opgezegd, geldt er een opzegtermijn van 30 dagen. Na ontvangst van de opzegbrief, ben je enkel het cursusgeld verschuldigd voor de periode van deelname, met inachtneming van de opzegtermijn van 30 dagen.

13.3      Een eenmalige activiteit opzeggen
Tot 14 dagen voor aanvang van de eenmalige activiteit kun je jouw deelname kosteloos opzeggen. Het reeds betaalde cursusgeld wordt gerestitueerd. Hierna is het niet meer mogelijk om kosteloos op te zeggen. Indien jouw deelname minder dan 14 dagen en tot 48 uur voor aanvang wordt opgezegd, is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Indien de opzegging plaatsvindt binnen 48 uur voor aanvang ben je 75% van het cursusgeld verschuldigd.

13.4      Ontbinden na tussentijdse wijzigingen
Voor zover SKVR overgaat tot tussentijdse wijzigingen, bijvoorbeeld wegens wijziging in de subsidieverstrekking, de cursusprijs en/of de te leveren prestatie is de cursist bevoegd in dit geval de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de wijziging in werking treedt.

 

14.     Opzegging door SKVR

14.1      Opzegging overeenkomst voor aanvang
Een (jaar)cursus, eenmalige activiteit en Wijkmuziekschool kan alleen starten bij het behalen van voldoende aantal deelnemers. Per (jaar)cursus, eenmalige activiteit en Wijkmuziekschool is een minimum aantal deelnemers vastgesteld.*

Bij het niet behalen van het minimum aantal deelnemers behoudt SKVR zich het recht één week voor aanvang te annuleren. Het reeds betaalde cursusgeld wordt automatisch teruggestort.

*Dit geldt niet voor de jaarcursus muziek waarbij de cursusovereenkomst (aanvaarding) tot stand komt na plaatsing door de docent. Zie paragraaf 4.2.

14.2      Tussentijdse opzegging overeenkomst
In bijzondere gevallen, bij wijziging in de subsidieverstrekking of om inhoudelijke kwalitatieve redenen, kan SKVR de overeenkomst met de cursist tussentijds opzeggen. Dit kan onder meer zijn doordat medecursisten tussentijds opzeggen, waardoor er te weinig cursisten overblijven om de lessen mee voort te zetten. Het reeds betaalde cursusgeld voor de niet gegeven lessen wordt automatisch teruggestort.

14.3      Geen restitutie
SKVR kan de overeenkomst met de cursist opzeggen zonder restitutie van cursusgeld wegens gewichtige redenen. Dit kan onder meer bestaan uit: verstoring van de les, hinderlijk gedrag naar medecursisten en/of docent en het vertonen van agressief gedrag.

Voordat SKVR over gaat tot het opzeggen van de overeenkomst wordt zowel schriftelijk als telefonisch contact gezocht met de cursist. Dit geldt voor al onze (jaar)cursussen en voor eenmalige activiteiten.

 

15.     Restitutie

15.1      Restitutie bij een cursus en een eenmalige activiteit 
Restitutie van cursusgeld bij een cursus en een eenmalige activiteit vindt uitsluitend plaats in geval van opzegging door de cursist en overeenkomstig de bepalingen in artikel 13. Als het reeds betaalde cursusgeld het door de cursist verschuldigde cursusgeld overschrijdt zal SKVR tot restitutie overgaan. Dat geldt ook voor de gemiste lessen in de volgende (limitatieve opsomming van) bijzondere gevallen:

 • Bij langdurige ziekte van minimaal 3 weken ondersteund door een doktersverklaring dat op medische gronden de les niet meer gevolgd kan worden (je bent niet verplicht de medische gronden nader te verklaren).
 • Bij overlijden van de cursist.
 • Slechts voor zover SKVR wegens overmacht niet in staat is geweest c.q. gesteld ten aanzien van de gemiste lessen van de cursus en eenmalige activiteit overeenkomstig artikel 11 (volledig) na te komen, en de opdrachtgever/cursist de voucher niet aanvaardt of verzilvert, is SKVR gehouden tot restitutie van het cursusgeld over de gemiste lessen c.q. de prijs voor (het niet uitgevoerde deel van de) eenmalige activiteit.

15.2      Restitutie bij een jaarcursus dans en muziek en Wijkmuziekschool
Restitutie van cursusgeld bij een jaarcursus en Wijkmuziekschool vindt uitsluitend plaats in geval van opzegging door de cursist en overeenkomstig de bepalingen in artikel 13. Als het reeds betaalde cursusgeld het door de cursist verschuldigde cursusgeld overschrijdt zal SKVR tot restitutie overgaan. Dat geldt ook voor de gemiste lessen in de volgende (limitatieve opsomming van) bijzondere gevallen:

 • Bij langdurige ziekte van minimaal 3 weken ondersteund door een doktersverklaring dat op medische gronden de les niet meer gevolgd kan worden (je bent niet verplicht de medische gronden nader te verklaren).
 • Bij overlijden van de cursist.
 • Bij verhuizing (met bewijs van inschrijving nieuwe woonplaats).
 • Slechts voor zover SKVR wegens overmacht niet in staat is geweest c.q. gesteld ten aanzien van de gemiste lessen van de cursus en eenmalige activiteit overeenkomstig artikel 11 (volledig) na te komen, en de opdrachtgever/cursist de voucher niet aanvaardt of verzilvert, is SKVR gehouden tot restitutie van het cursusgeld over de gemiste lessen c.q. de prijs voor (het niet uitgevoerde deel van de) eenmalige activiteit.

 

16.     Afwezig bij een les

16.1        Niet gevolgde lessen door verhindering van de cursist kunnen niet worden ingehaald. Het cursusgeld blijft verschuldigd. Indien je niet in de gelegenheid bent om een les te volgen, verzoeken wij jou dit te melden via klantenservice@skvr.nl, zodat wij de docent kunnen informeren.

Bij verhindering van de docent word je op de hoogte gebracht via sms en/of een e-mail bericht. Deze lessen worden ingehaald op een ander moment.

 

17.     Vakanties

17.1        SKVR volgt zoveel mogelijk de vakantieregeling voor het Primair Onderwijs van de Gemeente Rotterdam. In de vakanties zijn er meestal geen lessen. In uitzonderlijke situaties kan de docent bepalen om lessen in te halen. Dit gebeurt altijd in overleg met de cursist. Daarnaast biedt SKVR in de vakanties regelmatig vakantie activiteiten aan. Kijk voor meer informatie op onze site www.skvr.nl.

 

18.     Verzekeringen

18.1      Ongevallenverzekering
Cursisten zijn door SKVR verzekerd voor ongevallen op basis van de condities zoals vermeld in de collectieve ongevallenverzekering volgens polismantel 405-76 van de Nationale Nederlanden Schadeverzekering Mij. NV. Cursisten zijn verzekerd zolang zij onder toezicht staan van de docenten en/of personen die door SKVR met toezicht zijn belast. De toepasselijke verzekeringsvoorwaarden zijn bij SKVR op te vragen.

18.2        SKVR wijst cursist/opdrachtgever uitdrukkelijk op de wettelijke verplichting tot het sluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

 

19.     Aansprakelijkheid

19.1        SKVR kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor door opdrachtgever/cursist voor de duur van de overeenkomst geleden schade behoudens voor zover deze wettelijk gezien op haar rust. SKVR is derhalve ook niet gehouden tot het uitkeren van enige schadevergoeding tenzij op haar een wettelijke verplichting rust tot het uitkeren van schadevergoeding wegens door opdrachtgever/cursist geleden (gevolg)schade.

19.2        Opdrachtgever/cursist betreedt op eigen risico de panden/lokalen van SKVR. De persoonlijke eigendommen van opdrachtgever/cursist worden niet gedurende de lessen/activiteit in bewaring genomen, om welke reden SKVR ook niet aansprakelijk is voor verlies, beschadiging of diefstal hiervan.

 

20.     Stagiairs

20.1        Het is mogelijk dat cursussen worden bijgewoond of gegeven door een stagiair of vakstudent. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een SKVR-docent.

 

21.      Complimenten en klachten 

21.1        SKVR ontvangt en bedient wekelijks enkele duizenden klanten. Wij stellen daarbij alles in het werk om je les, cursussen/of verblijf zo prettig mogelijk te maken. Heb je complimenten of zie je mogelijkheden tot verbeteringen, vertel het je docent of mail naar klantenservice@skvr.nl.

Ben je niet tevreden en heb je een klacht? Dan stellen wij alles in het werk om dit op te lossen. Stuur de klacht naar: SKVR, t.a.v. De klachtencoördinator, Postbus 23260, 3001 KG Rotterdam of per mail aan klachten@skvr.nl.

 • Vermeld bij de klacht om welke afdeling en/of persoon het gaat en wat de klacht inhoudt.
 • De klacht wordt binnen 7 werkdagen inhoudelijk behandeld. Lukt het niet om de klacht binnen 7 werkdagen te behandelen, dan ontvang je tussentijds een schriftelijke melding hiervan.
 • SKVR bundelt en analyseert de binnengekomen klachten ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening.

 

22.     Vertrouwenspersoon

22.1        Plezier staat bij SKVR voorop. Mocht je je in een situatie bevinden van ongewenst gedrag van (mede)cursisten, medewerkers of docenten van SKVR, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersonen. Onder ongewenst gedrag verstaan we gedragingen zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten en (werk)druk door de cursist.

Naast een luisterend oor biedt de vertrouwenspersoon ondersteuning bij het bespreekbaar maken van de situatie. Alles wat besproken wordt, is strikt vertrouwelijk en zal slechts met derden gedeeld worden na uitdrukkelijke toestemming van de cursist. Tenzij de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting heeft tot openbaarmaking van de verkregen informatie. SKVR heeft twee vertrouwenspersonen aangewezen: Mart Bechtold, m.bechtold@skvr.nl, 06-45292755 en Martine van der Spek, m.van.der.spek@skvr.nl, 06-51221673.

 

23.     Wijzigen van de algemene voorwaarden

23.1        SKVR is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig tussentijds te wijzigen. In het geval van een significante wijziging zal SKVR je daarvan tijdig op de hoogte stellen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat door SKVR een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heb je de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

U kunt de voorwaarden ook printen: 
Download de algemene voorwaarden SKVR Onderwijs (PDF)

 

Deze voorwaarden zijn vastgesteld op 8 september 2020

Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen

Artikel 1: Definities

1.1     In deze Algemene Voorwaarden worden termen gebruikt met de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a. “SKVR”: Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam richt zich op impactvolle actieve cultuurbeoefening (cultuureducatie, cultuuronderwijs en culturele vorming) in het onderwijs en in de eigen tijd. SKVR verzorgt lessen, cursussen, workshops en evenementen in de kunstdisciplines muziek, dans, theater, beeldende kunst, mode & design, fotografie & media en schrijven, maar ook discipline-overstijgend met een multidisciplinaire aanpak. SKVR werkt met een breed netwerk waarin co-creatie tussen SKVR en kunstprofessionals & partners uit het onderwijs, sport, zorg en welzijn centraal staat.

b. ‘’Opdrachtgever’’: de wederpartij van SKVR bij een overeenkomst van opdracht, die bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

c. ‘’Opdracht’’: de overeenkomst van opdracht tussen SKVR en opdrachtgever op grond waarvan een of meerdere dienst(en) door SKVR in het onderwijs worden verricht en/of één of meerdere daarmee verband houdende en/of samenhangende overeenkomsten.

d. ‘’SKVR-docent’’: natuurlijk persoon die ofwel een dienstverband heeft met SKVR, ofwel een door SKVR ingeschakelde derde die opdrachtnemer is van SKVR.

e. ‘’Leerkracht’’: natuurlijk persoon die namens opdrachtgever het gewoonlijke onderwijs verzorgt.

f. ‘’Workshop’’: een eenmalige activiteit, welke één dag(deel) bestrijkt.

g. ‘’Lessenserie’’: een beperkt aantal lessen voor de duur van maximaal vier (4) maanden welke gevolgd worden binnen één schooljaar.

h. “Les(dag)”: één of meer les(sen) welke één dag(deel) bestrijkt/bestrijken binnen dezelfde lessenserie of binnen een intensief programma.

 

Artikel 2: Werkingssfeer 

2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen SKVR en opdrachtgever.

2.2     Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en bijzondere bepalingen. Voor zover een (deel van een) bijzondere bepaling in strijd is met of afwijkt van een (deel van een) algemene bepaling, gaat (het deel van) de bijzondere bepaling vóór op (dat deel van) de algemene bepaling.

2.3     Algemene Voorwaarden van opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden, zijn niet van toepassing op de overeenkomst van opdracht en worden hierbij door SKVR uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4    Afspraken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts van toepassing, indien deze schriftelijk tussen SKVR en opdrachtgever overeen zijn gekomen en gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor wordt afgeweken.

 


Hoofdstuk 2: Algemeen deel

Artikel 3: Offertes

3.1    De door SKVR opgestelde offertes zijn vrijblijvend en dienen te worden gezien als een aanbod. SKVR is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij, opdrachtgever, binnen een termijn van twee (2) weken schriftelijk wordt bevestigd, tenzij hierna anders aangegeven.

3.2    De overeenkomst van opdracht komt tot stand:    
        a. met de ontvangst door SKVR van de schriftelijke aanvaarding van de offerte door opdrachtgever;
    b. indien zulks uitdrukkelijk is bepaald, door ondertekening van de overeenkomst door beide partijen.

3.3     Indien de aanvaarding, op welke manier dan ook, afwijkt van het in de offerte gedane aanbod, is SKVR niet aan de overeenkomst gebonden. De afwijkende aanvaarding van het door SKVR gedane aanbod, geldt als een nieuw aanbod van opdrachtgever aan SKVR met gelijktijdige verwerping van het door SKVR gedane aanbod. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SKVR deze afwijking schriftelijk aanvaardt.

3.4    De tarieven in een offerte zijn inclusief BTW. Dit is het zogenoemde 0% BTW-tarief op lesgebonden uren voor onderwijsinstellingen. De tarieven zijn echter exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder reiskosten van de SKVR-docent, zulks tenzij anders aangegeven en schriftelijk overeengekomen.

3.5    De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. SKVR is aldus niet gehouden tot het in het toekomst doen van eenzelfde aanbod voor dezelfde prijs.

3.6    Een offerte is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SKVR verstrekte informatie, ook indien deze informatie afkomstig is van derden. Mocht de door SKVR ontvangen informatie, en daardoor de offerte, niet juist blijken te zijn, dan kan opdrachtgever aan deze offerte geen rechten ontlenen. De offerte zal in overeenstemming worden gebracht met de juiste gegevens, waarbij SKVR niet gehouden kan worden aan het oorspronkelijk gedane aanbod, indien dit in redelijkheid niet van SKVR gevergd kan worden.

 

Artikel 4: Duur opdracht

4.1     De opdracht wordt aangegaan voor de duur van een door partijen af te stemmen schooljaar, moment in het schooljaar of periode in het schooljaar, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

4.2    Het tussentijds opzeggen van de opdracht door opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij voorafgaand aan de opdracht schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Indien SKVR voor het tussentijds opzeggen van de opdracht door opdrachtgever al een deel van de overeenkomst heeft uitgevoerd, heeft zij de bevoegdheid dit reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden de factuur aan SKVR te voldoen en kan zich niet op een opschortingsrecht beroepen.
Bij tussentijdse opzegging door opdrachtgever zonder inachtneming van een opzegtermijn is het totale bedrag, zoals opgenomen in de overeenkomst van opdracht, volledig verschuldigd en in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar.

4.3    SKVR heeft de bevoegdheid om de overeenkomst van opdracht op te zeggen wegens gewichtige redenen, die zodanig van aard zijn dat deze onmiddellijk of na korte tijd dient te eindigen. Onder gewichtige redenen valt onder meer te verstaan bedrijfseconomische omstandigheden aan de zijde van SKVR en een vertrouwensbreuk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, ongeacht de reden die daaraan ten grondslag ligt. Bij opzegging van de opdracht door SKVR is SKVR in het geheel niet gehouden de door opdrachtgever geleden of te lijden (gevolg)schade te vergoeden.

 

Artikel 5: Uitvoering opdracht

5.1    Door ondertekening van de opdracht verklaart opdrachtgever bekend te zijn met de werkwijze van SKVR en taakverdeling zoals genoemd in de bijzondere bepalingen.

5.2    Tussen partijen gemaakte afspraken met betrekking tot de uitvoering van de opdracht zullen steeds door SKVR schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.

5.3    Bij de uitvoering van de opdracht heeft SKVR de bevoegdheid om deze werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.4    Opdrachtgever zorgt ervoor dat binnen de door SKVR gestelde termijn aan SKVR worden verstrekt: 
- alle voorzieningen en gegevens waarvan SKVR aangeeft en opdrachtgever redelijkerwijze behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht;

Indien opdrachtgever niet aan voornoemde verplichting voldoet, heeft SKVR de bevoegdheid de uitvoering van de opdracht op te schorten, totdat opdrachtgever aan voornoemde verplichtingen heeft voldaan. Daarnaast heeft SKVR de bevoegdheid de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan opdrachtgever door te belasten. 

5.5     Toerekenbare tekortkoming ten aanzien van een deel van de opdracht kan niet leiden tot opzegging van de volledige opdracht. Opdrachtgever is in dat geval ook slechts gerechtigd tot partiële ontbinding van dat deel van de opdracht waarin SKVR toerekenbaar tekort is geschoten en waarvoor SKVR in verzuim is geraakt.

 

Artikel 6: Locatie uitvoering van opdracht

6.1    Indien de opdracht wordt uitgevoerd in één van de leslocaties van SKVR dient er één leerkracht per vijftien (15) leerlingen vanuit opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

6.2    Indien de opdracht wordt uitgevoerd op een locatie van opdrachtgever of door opdrachtgever aangewezen locatie, voert SKVR de opdracht uit onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Deze locatie dient voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht geschikt (gemaakt) te zijn. geschikt te zijn voor uitvoering van de opdracht. De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor voertuigen in verband met het laden en lossen van materialen.

Daarbij dient opdrachtgever de regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden als uitgangspunt te nemen. De door SKVR in te zetten SKVR-docent dient zijn/haar werkzaamheden onder goede en veilige (arbeids)omstandigheden bij c.q. voor opdrachtgever te kunnen uitvoeren en uitoefenen. De Risico-Inventarisatie en Evaluatie die opdrachtgever in haar hoedanigheid als werkgever voor haar eigen werknemers (niet zijnde de SKVR-docent) dient op te stellen, vormt daarbij tevens een leidraad c.q. uitgangspunt.
De RI&E dient voor aanvang van de opdracht ter inzage te liggen voor SKVR en haar SKVR-docent(en). Op eerste verzoek dient een afschrift binnen een reële termijn door opdrachtgever te worden verstrekt aan SKVR en/of haar SKVR-docent(en).


Artikel 7: Materialen

7.1    Opdrachtgever zorgt ervoor dat de door SKVR verzochte materialen aanwezig zijn. Opdrachtgever staat er voor in dat de materialen deugdelijk zijn, in goede staat verkeren en aan de huidige veiligheidsnormen voldoen. Indien opdrachtgever niet voldoet aan voornoemde verplichting, is artikel  5.4, 2e alinea van overeenkomstige toepassing.

7.2    Indien en voor zover opdrachtgever materialen van SKVR in bruikleen heeft, dienen deze te worden opgeslagen in een afsluitbare ruimte (partijen tekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst).

7.3    Indien en voor zover voor uitvoering van de opdracht materialen moeten worden opgebouwd, dient de locatie volledig toegankelijk te zijn. Opdrachtgever stelt, voor zover nodig, SKVR adequate ondersteuning ter beschikking voor op- en afbouwwerkzaamheden. 

7.4    Toegebrachte schade door (een) SKVR(-docent) aan materialen van opdrachtgever kunnen niet leiden tot ontbinding van de opdracht dan wel opzegging van de opdracht, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (de) SKVR(-docent).

    
Artikel 8: Verhindering door opdrachtgever

8.1    Indien de uitvoering van de opdracht verhinderd wordt en dit te wijten is aan een omstandigheid die gelegen is in de risicosfeer van opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht dit zo spoedig mogelijk aan SKVR mede te delen. SKVR is alsdan niet gehouden de  verhinderde activiteit op een ander moment uit te voeren.

 

Artikel 9: Betaling

9.1    Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen de op de (voorschot)factuur aangegeven termijn, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen (de hoogte van) de factuur schorten de betalingsverplichting voor opdrachtgever niet op.

9.2    Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn zoals aangegeven op de (voorschot)factuur, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, is hij 10% van het uitstaande bedrag als rente op jaarbasis aan SKVR verschuldigd, dan wel de wettelijke rente, indien de rente hoger is dan 10%. 

9.3    Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever aan SKVR naast de (wettelijke) rente ook vergoeding van de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten.

9.4    SKVR heeft de bevoegdheid om de tarieven jaarlijks opnieuw vast te stellen. De nieuwe tarieven, geldend voor het nieuwe schooljaar, worden uiterlijk 1 juli voorafgaand aan de inwerkingtreding, door SKVR op de website geplaatst. Bij een overeenkomst van opdracht die is aangegaan voor meerdere schooljaren zal de prijs per schooljaar opnieuw worden vastgesteld.


Artikel 10: Prijswijziging

10.1    SKVR heeft de bevoegdheid om de overeengekomen prijs tussentijds te wijzigen wegens (externe) omstandigheden, zoals een subsidieverlaging of –intrekking.

 

Artikel 11: Evaluatie

11.1    Opdrachtgever kan na afloop van iedere activiteit gevraagd worden om (middels een vragenlijst) de activiteit te evalueren. In de evaluatie worden onder meer vragen gesteld over het niveau en de kwaliteit van de SKVR-docent(en). De inhoud van deze evaluatie kan door SKVR met de betreffende SKVR-docent(en) besproken worden en kan hiernaast geanonimiseerd openbaar gemaakt worden en/of aangewend worden voor publicaties van SKVR.

11.2    Klachten kunnen door opdrachtgever aan SKVR worden gemeld via klachten@skvr.nl of middels een brief naar: Postbus 23260, 3001 KG Rotterdam, t.a.v. de klachtencoördinator. SKVR stelt er alles toe in het werk om de klacht binnen zeven werkdagen inhoudelijk te behandelen. Indien dit niet lukt, stelt SKVR opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte.

 

Artikel 12: Overname medewerkers

12.1    Opdrachtgever is niet gerechtigd tot 26 weken ná het einde van de opdracht, een arbeidsverhouding in de breedste zin van het woord aan te gaan met een SKVR-docent, ter uitvoering van (soort)gelijke werkzaamheden als die in het kader van de opdracht, ongeacht het feit of de SKVR-docent –direct dan wel indirect- door opdrachtgever is benaderd of de SKVR-docent op eigen initiatief –direct dan wel indirect - bij opdrachtgever heeft gesolliciteerd. 

12.2     Onder een arbeidsverhouding wordt onder andere verstaan:
- het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en een overeenkomst van opdracht;
- het door opdrachtgever inlenen van een SKVR-docent, al dan niet middels een payroll-constructie of uitzendovereenkomst.

12.3    Bij overtreding van artikel 12.1 verbeurt opdrachtgever aan SKVR een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 10.000 voor elke overtreding en EUR 1.000 voor elke  dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht  van SKVR om (aanvullende)  schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13: (Intellectuele) eigendom en geheimhouding

13.1    Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van de geest die SKVR bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook, berusten uitdrukkelijk en exclusief bij SKVR zullen nimmer bij opdrachtgever (komen te) berusten.

13.2     Opdrachtgever zal van de in artikel 13.1 bedoelde producten/voortbrengselen geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SKVR is het opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan deze producten/voortbrengselen van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. Als derden worden ook beschouwd personen werkzaam binnen de organisatie van opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te gebruiken of in te zien.

13.3    Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13.4     Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart opdrachtgever SKVR uitdrukkelijk voor aanspraken van  derden-rechthebbenden tot vergoeding van schade wegens door derden-rechthebbenden geleden schade ten gevolge van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door SKVR.

13.5    Door SKVR ter beschikking gestelde (les)middelen en materialen blijven te allen tijde eigendom van SKVR.  

13.6     SKVR en opdrachtgever verstrekken onder geen beding vertrouwelijke informatie van of over de andere partij –in de breedste zin van het woord-, die hen op enigerlei wijze ter kennis is gekomen, tenzij verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.


Artikel 14: Publicatie

14.1     Opdrachtgever verklaart dat hij in publicaties over de opdracht melding zal maken van SKVR als opdrachtnemer en zal verwijzen naar de website van SKVR. Indien en voor zover gewenst is het opdrachtgever toegestaan gebruik te maken van logo’s en uitgingen van SKVR, mits SKVR hiervan op voorhand schriftelijk op de hoogte is gesteld.

14.2    Opdrachtgever geeft toestemming aan SKVR om beeldmateriaal van de uitvoering van de opdracht te gebruiken als promotiemateriaal. De toestemming wordt enkel verleend met betrekking tot beeldmateriaal waarbij personen niet of niet herkenbaar in beeld zijn gebracht. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen het gebruik van het beeldmateriaal, dient opdrachtgever dit vóór aanvang van de opdracht schriftelijk aan SKVR mede te delen middels een e-mailbericht aan: onderwijs@skvr.nl.

 

Artikel 15: Privacy

15.1    De gegevens van opdrachtgever worden opgenomen in het relatiebestand van SKVR en zullen niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of SKVR daartoe een wettelijke verplichting heeft. SKVR gebruikt de gegevens van opdrachtgever ten behoeve van informatieverstrekking, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk aangeeft daar bezwaren tegen te hebben.
Voor zover er sprake is van verwerken van persoonsgegevens zal SKVR hierbij handelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar Privacy Statement in het bijzonder (www.skvr.nl/privacy).

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1    SKVR aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden en te lijden (gevolg)schade, welke voortvloeit uit of verband houdt met de opdracht, behoudends voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (de) SKVR(-docent).

16.2    Indien en voor zover SKVR gehouden is de door opdrachtgever geleden schade te vergoeden, zal de omvang van deze verplichting nooit groter zijn dan het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

16.3    Indien SKVR geen dekking voor de schade onder een verzekering geniet, is SKVR slechts aansprakelijk voor de schade van opdrachtgever ter hoogte van het bedrag dat zij uit hoofde van de opdracht aan opdrachtgever reeds gefactureerd heeft en door opdrachtgever is voldaan.

16.4    Iedere rechtsvordering of enige andere aanspraak van opdrachtgever jegens SKVR verjaart of vervalt door verloop van één jaar, tenzij anders uit de wet volgt. De verjarings- of vervaltermijn vangt aan de dag volgend op die waarop opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van de rechtsvordering of de aanspraak.

 

Artikel 17: Vrijwaring

17.1    Opdrachtgever vrijwaart SKVR tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met de uitvoering van de opdracht, de weigering de opdracht uit te voeren of de weigering de opdracht te aanvaarden, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (de) SKVR(-docent).

17.2    Opdrachtgever vrijwaart SKVR van alle kosten die SKVR (heeft) moet(en) maken om zich tegen voornoemde aansprakelijkstelling te verweren.

 

Artikel 18: Overmacht

18.1    Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de opdracht die niet aan SKVR kan worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening (buiten haar invloedsfeer liggen) komt (zie 6:75 BW). Hieronder wordt doch niet uitsluitend verstaan: staking van personeel (van SKVR), tekorten, rellen, onlusten, brand, vervoersproblemen, (extreme) weersomstandigheden, explosies, natuurrampen, oorlog(s)gevaar, terrorisme, molest, overstroming, waterschade, overheidsingrijpen, pandemieën, epidemieën, materiaalgebrek, storingen in elektriciteits- en/of communicatievoorzieningen en/of programmatuur, verhindering van toegang in lokalen door derden, bedrijfsbezetting, al dan niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van door SKVR ingeschakelde derde(n).

18.2    Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is, hebben partijen de bevoegdheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk – voor dat deel van de overeenkomst dat nog niet is nagekomen - te ontbinden. Indien er sprake is van een tijdelijke onmogelijkheid is opdrachtgever niet bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, waarbij tevens de overeenkomst geheel of gedeeltelijk kan worden ontbonden. 

18.3    Indien SKVR bij het intreden van overmacht al een deel van de overeenkomst heeft uitgevoerd, heeft zij de bevoegdheid dit reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden de factuur aan SKVR te voldoen en kan zich niet op een opschortingsrecht beroepen. 

18.4     Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid uitdrukkelijk in afwijking van de Algemene Voorwaarden schriftelijk is overeengekomen en de overeenkomst door één der partijen wordt opgezegd wegens tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming wegens overmacht aan de zijde van SKVR, is opdrachtgever steeds het volledige bedrag voor de opdracht aan SKVR verschuldigd.

18.5     SKVR is in geval van overmacht geen enkele vorm van schadevergoeding wegens door opdrachtgever geleden schade verschuldigd.

 

Artikel 19: Eenzijdig wijzigingsbeding

19.1    SKVR heeft de bevoegdheid deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. SKVR zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan opdrachtgever ter hand stellen. De Algemene Voorwaarden zullen na terhandstelling onmiddellijk op de overeenkomst van toepassing zijn.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1    Op de rechtsverhouding(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
20.2    De Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen SKVR en opdrachtgever en/of een bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde.

 

Artikel 21: Overige bepalingen

21.1    Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door een bepaling die hierbij zoveel mogelijk aansluit.

21.2    Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van opdracht hun werking te behouden (post-contractuele bepalingen) blijven ook na het einde van de opdracht van kracht.

 

Bijzonder deel Hoofdstukken 3 en 4 

Hoofdstuk 3 Workshops en lessenseries

De bijzondere bepalingen uit Hoofdstuk 3 zijn als aanvullend te beschouwen ten opzichte van de bepalingen van de Algemene Bepalingen van Hoofdstuk 1 en 2 van deze Algemene Voorwaarden, behoudens voor zover deze bijzondere bepalingen daarmee in strijd zijn of hiervan afwijken. In dat geval zullen de bijzondere bepalingen prevaleren (zie artikel 2.2).

Zie artikel 1.1 van de algemene bepalingen voor de definities van workshop, lessenserie en les(dag). 

 

Artikel 22: Taakverdeling

De taakverdeling bij de uitvoering van workshops en lessenseries ziet er als volgt uit:

SKVR:
-    Aanstellen van accounthouder die vanuit SKVR verantwoordelijk is voor de planning, organisatie, uitvoering en evaluatie van de opdracht en daarbij nauw samenwerkt met opdrachtgever;
-    Zorgdragen voor de inzet van (vak)bekwame SKVR-docent(en) voor de uitvoering van de lessen;

Opdrachtgever (school of onderwijsinstelling):
-    Aanstellen van een contactpersoon die vanuit opdrachtgever verantwoordelijk is voor de planning, organisatie en uitvoering van de opdracht;
-    Inzetten van voldoende personeel voor begeleiding van leerlingen/studenten en – indien nodig – assisteren van de SKVR-docent (bijvoorbeeld bij op- en afbouw van decorstukken);
-    Ter beschikking stellen van ruimte (bij uitvoering van de opdracht op de locatie van opdrachtgever of op de door opdrachtgever aan te wijzen locatie) die geschikt is voor uitvoering van de opdracht en voldoet aan de eisen behorende bij de desbetreffende kunstdiscipline;
-    Ontvangen en begeleiden van de SKVR-docent(en) bij uitvoering van de opdracht op de locatie van opdrachtgever;

 

Artikel 23: Verhindering SKVR-docent en vervanging

23.1    Bij verhindering van de SKVR-docent een les(dag) of workshop te verzorgen, spant SKVR zich in een vervangende docent te regelen. Bij een te verwachten verhindering in een periode van meer dan twee weken, heeft SKVR tevens de bevoegdheid de vervangende docent buiten de desbetreffende kunstdiscipline te zoeken.
23.2    Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal SKVR dit vóór aanvang van de workshop of les(dag) laten weten. Indien aan de orde, dient opdrachtgever in dat geval voor opvang van de leerlingen/studenten zorg te dragen.
23.3    Bij uitblijven van vervanging zal de gemiste workshop of les(dag) in overleg met opdrachtgever worden verschoven naar een andere datum. Daarmee zal ook de einddatum van de overeenkomst verschuiven.
23.4    Indien vervanging van de workshop of les(dag) en verschuiven van de workshop of les(dag) niet mogelijk blijkt, zal SKVR deze niet aan opdrachtgever doorbelasten.
23.5     SKVR is niet aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van verhindering van de SKVR-docent.

 

Artikel 24 Opzegging les(dag) binnen een lessenserie

24.1    Opdrachtgever kan maximaal één les(dag) binnen een lessenserie opzeggen. De opzegging dient uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de les(dag) door SKVR te zijn ontvangen. Bij een opzegging binnen tien werkdagen vóór aanvang, is opdrachtgever gehouden de verschuldigde prijs volledig te voldoen binnen de daarvoor aangegeven termijn.
24.2    Een opzegging dient telefonisch dan wel per e-mail plaats te vinden via telefoonnummer 010-2718320 of via e-mailadres: onderwijs@skvr.nl onder opgaaf van de reden.

 

Artikel 25 Opzegging workshop of lessenserie

25.1    Opdrachtgever dient een workshop of lessenserie uiterlijk één maand voor aanvang hiervan op te zeggen. Bij een opzegging binnen één maand voor aanvang van de workshop of lessenserie, is opdrachtgever gehouden de verschuldigde prijs voor de gehele lessenserie te voldoen.
25.2    Een opzegging dient telefonisch dan wel per e-mail plaats te vinden via telefoonnummer 010-2718320 of via e-mailadres: onderwijs@skvr.nl onder opgaaf van de reden.

 

 

Hoofdstuk 4 Intensieve cultuureducatie

De bijzondere bepalingen uit Hoofdstuk 4 zijn als aanvullend te beschouwen ten opzichte van de Algemene Bepalingen van Hoofdstuk 1 en 2 van deze Algemene Voorwaarden, behoudens voor zover deze bijzondere bepalingen daarmee in strijd zijn of hiervan afwijken. In dat geval zullen de bijzondere bepalingen prevaleren (zie artikel 2.2).

 

Artikel 26 Omschrijving

26.1    SKVR verzorgt verschillende intensieve programma’s waarbij leerlingen wekelijks cultuurlessen ontvangen als onderdeel van het schoolcurriculum. Lessen vinden onder schooltijd of in de verlengde leertijd plaats op school of op een door de opdrachtgever aan te wijzen locatie. In de lessen staat de ontwikkeling van leerlingen centraal. 
De SKVR-docent werkt in de lessen aan drie culturele competenties: Creërend vermogen, Presenteren en Sociale competentie.
    Binnen de intensieve cultuureducatie onderscheidt SKVR de volgende programma’s:
-     Ieder Kind Een Instrument (IKEI): Hierbij verzorgt SKVR een muziekonderwijsprogramma voor leerlingen van  groepen 1 t/m 6 van het basisonderwijs. Er is een mogelijkheid tot uitbreiding van het programma naar de groepen 7 en 8.
-    KunstID: Hierbij verzorgt SKVR in samenwerking met opdrachtgever wekelijks kunstlessen binnen één of meerdere van de volgende disciplines: theater, dans , beeldende  kunst, muziek, nieuwe media of schrijven.
-    Cultuurcoaches: hierbij verzorgt SKVR de inzet van een of meer (lesbevoegde) cultuurcoaches op school.

 

Artikel 27 Taakverdeling
De taakverdeling bij de uitvoering van de intensieve programma’s ziet er als volgt uit:

SKVR:
-    Aanstellen van accounthouder die vanuit SKVR verantwoordelijk is voor en actief bijdraagt aan de ontwikkeling, planning, organisatie, uitvoering en evaluatie van de opdracht en daarbij geregeld overleg heeft met de contactpersoon van opdrachtgever;
-    Zorgdragen voor de inzet van (vak)bekwame SKVR-docent(en) voor de uitvoering van de cultuurlessen. 
-    Verzorgen van en/of meewerken aan open lessen en presentaties op scholen en andere locaties;
-    Verzorgen van inspiratiedagen voor SKVR-docenten in het kader van de deskundigheidsbevordering;
-    Verzorgen van een tussen- en eindevaluatie van de samenwerking op basis van bevindingen van de SKVR(-docent) en informatie van  opdrachtgever en/of de groepsleerkrachten;
-    Aanleveren van informatie over het intensieve  programma voor plaatsing op de website van opdrachtgever en (indien van toepassing) in de schoolgids van opdrachtgever;

Opdrachtgever:
-    Aanstellen van een contactpersoon die vanuit opdrachtgever verantwoordelijk is voor en actief bijdraagt aan de ontwikkeling, planning, organisatie, uitvoering en evaluatie van de opdracht en daarbij geregeld overleg heeft met de accounthouder van SKVR;
-    Inzetten van voldoende personeel voor begeleiding van de leerlingen in relatie tot de opdracht en – zo nodig – het assisteren van de SKVR-docent;
-    Ondersteunen en begeleiden van SKVR m.b.t. werkgerichte vragen op schoolniveau;
-    Ter beschikking stellen van ruimte die geschikt is voor uitvoering van de lessen en voldoet aan de eisen behorende bij de desbetreffende kunstdiscipline;
-    Vrij maken van leerlingen voor bezoek van en deelname aan open lessen en presentaties;
-    Ondersteunen en begeleiden van SKVR-docenten bij facilitaire zaken zoals inrichten van ruimten, verstrekken en klaarmaken van materialen en kopiëren;
-    Verstrekken (bij voorkeur digitaal) van informatie voor een correcte uitvoering van de opdracht, waaronder:
o    Jaarplanning (inclusief wijzigingen) en lesroosters van opdrachtgever;
o    Protocollen van opdrachtgever (denk aan: gedragsprotocol, communicatieprotocol);
o    Leerlingenaantallen van betreffende groepen voorzien van een handtekening;
-    Plaatsen van door SKVR aangeleverde informatie over het intensieve programma op de website;
-    Deelnemen aan de tussen- en eindevaluatie van SKVR en het ophalen van informatie bij groepsleerkrachten voor de evaluaties;
-    Beschikbaar maken van een gekwalificeerde achterwacht (coördinator, directeur of leraar) tijdens lessen en na schooltijd en van een medewerker die leerlingen te allen tijde kan opvangen;
-    Ter beschikking stellen van basispakket materialen dan wel muziekinstrumentarium voor de desbetreffende discipline (aanschaf hiervan geschiedt in overleg met de SKVR-docent). 
-    Ter beschikking stellen van af te sluiten ruimte ten behoeve van opslaan van materiaal in bruikleen van SKVR (partijen tekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst);

 

Artikel 28: Verhindering SKVR-docent en vervanging
28.1    Bij verhindering van de SKVR-docent een les(dag) te verzorgen, spant SKVR zich in een vervangende docent te regelen. Bij een te verwachten verhindering in een periode van meer dan twee weken, heeft SKVR tevens de bevoegdheid de vervangende docent buiten de desbetreffende kunstdiscipline te zoeken.
28.2    Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal SKVR dit vóór aanvang van de les(dag) laten weten. Indien aan de orde, dient opdrachtgever in dat geval voor opvang van de leerlingen/studenten zorg te dragen.
28.3    Indien vervanging van de les(dag) niet mogelijk blijkt, zal SKVR deze niet aan opdrachtgever doorbelasten.
28.4    SKVR is niet aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van verhindering van de SKVR-docent.


Artikel 29 Opzegging les(dag) binnen een intensief programma
29.1    Opdrachtgever kan maximaal één les(dag) binnen een intensief programma opzeggen. De opzegging dient uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de les(dag) door SKVR te zijn ontvangen. Bij een opzegging binnen tien werkdagen vóór aanvang, is opdrachtgever – behoudens ten aanzien van een opdracht binnen IKEI - gehouden de verschuldigde prijs volledig te voldoen binnen de daarvoor aangegeven termijn.
29.2    Opzegging van een les(dag) dient tijdig te geschieden in verband met de voorbereiding door de SKVR-docent.
29.3    Een opzegging dient telefonisch dan wel per e-mail plaats te vinden via telefoonnummer 010-2718320 of via e-mailadres: onderwijs@skvr.nl onder opgaaf van de reden.
 

Hieronder publiceren wij de gebruikersvoorwaarden en gedragscode voor het Wifi netwerk SKVR Guest.

1. Toepasbaarheid

Deze voorwaarden en gedragscode zijn van toepassing op het gebruik door eenieder die via dit Wifi netwerk het internet opgaan.

2. Definities

Gebruik:
SKVR stelt het Wifi netwerk SKVR Guest gratis beschikbaar voor haar bezoekers voor persoonlijk en zakelijk gebruik.

Gebruiker:
Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het Wifi netwerk SKVR Guest.

Wifi netwerk SKVR Guest:
Met het Wifi netwerk SKVR Guest is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding met het internet tot stand brengen.

3. Gebruikersvoorwaarden

SKVR biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

Daar waar van toepassing, gelden de huisregels van SKVR en de gedragscode e-mail en internetgebruik voor medewerkers van SKVR. SKVR is gerechtigd om bij schending van de huisregels of gedragscode de toegang tot het internet te blokkeren.

Het gebruik van het Wifi netwerk SKVR Guest is op basis van een fair use policy. Het dataverbruik moet redelijk zijn. Het downloaden en streamen van films en dergelijke is beperkt mogelijk binnen de beschikbare bandbreedte. 

SKVR kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. SKVR houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van het Wifi netwerk met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van SKVR in strijdt handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van SKVR een andere reden bestaat.

SKVR is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit de activiteiten van de gebruiker.

SKVR zal geen gebruikersgegevens opslaan en/of bewaren. Wel wordt er een registratie gedaan van het aanmelden op het Wifi netwerk SKVR Guest. Deze gegevens zullen worden bewaard voor de duur van 1 maand. Na deze periode zullen de gegevens worden verwijderd.

4. Gedragscode

De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent of u het copyright bezit.

SKVR neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op de server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en beeldmateriaal mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoorbaar zijn.

Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

De gebruiker verklaart SKVR nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

SKVR is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin van het woord, van de gebruiker. Met name is SKVR niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbreking in, of blokkeringen van de toegang tot het systeem of het internet bij SKVR of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van de andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen inlog procedure, account en e-mailadres.

De gebruiker verklaart SKVR nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze gebruikersvoorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor SKVR voortvloeiende schade.

SKVR behoudt zich het recht voor om de gebruikersvoorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen.

SKVR verplicht zicht te houden aan de bescherming persoonsgegevens zoals die in het privacy statement van SKVR zijn vastgelegd.

Alvorens gebruik te kunnen maken van het Wifi netwerk SKVR Guest dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.

Op deze gebruikersvoorwaarden en gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het Wifi netwerk SKVR Guest samenhangen is het Nederlandse recht van toepassing.