Algemene voorwaarden

Hieronder publiceren wij de algemene voorwaarden voor het aanbod voor de zakelijke markt. Op deze website vindt u altijd de meest actuele versie van de algemene voorwaarden die gelden voor de door u gekozen activiteiten.

U kunt de voorwaarden ook downloaden als pdf.
Download de algemene voorwaarden voor de zakelijke markt >>

 

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:  

a. “SKVR”: stichting die zich binnen Rotterdam volgens haar statutaire doelomschrijving bezig houdt met het systematisch bevorderen van deelname aan kunst bij een groot en pluriform publiek door middel van kunsteducatie. SKVR verbindt met andere woorden zoveel mogelijk Rotterdammers met kunst – en cultuur – door het stimuleren van enthousiasme in (de beoefening van) kunst en het ontwikkelen van creatief talent. De educatieve activiteiten vinden plaats in eigen gebouwen, door SKVR gehuurde (gedeelten van) gebouwen, op scholen en in de wijken. SKVR biedt cursussen, workshops en evenementen in de kunstdisciplines: muziek, dans, theater, beeldende kunst, mode & design, fotografie & media en schrijven. Dat doet SKVR voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. SKVR is actief in de vrije tijdsmarkt, in het onderwijs en biedt maatwerk aan bedrijven. Ook verzorgt SKVR laagdrempelige sociale programma’s in verschillende Rotterdamse wijken.  

b. “Opdrachtgever”: de wederpartij van SKVR bij een overeenkomst van opdracht. 

c. “Opdracht”: de overeenkomst tussen opdrachtgever en SKVR op grond waarvan een of meerdere dienst(en) door SKVR in het onderwijs worden verricht en/of daarmee verband houdende overeenkomsten.  

d. “SKVR-docent”: persoon die in opdracht van SKVR de opdracht uitvoert. Artikel 2 Werkingssfeer 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen SKVR en opdrachtgever.  
 
2.2 Deze algemene voorwaarden kennen algemene bepalingen en bepalingen die alleen betrekking hebben op een specifieke dienst. Voor zover een (deel van een) specifieke bepaling strijdig is met een algemene bepaling, gaat (dat deel van) die specifieke bepaling voor op de algemene bepaling. 
 
2.3  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door SKVR uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
 
2.4  Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor de opdracht waarvan wordt afgeweken. 

 

Artikel 3 Offertes  

3.1 De door SKVR gemaakte offertes zijn vrijblijvend. SKVR is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen een termijn van twee weken schriftelijk wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2 De opdracht komt tot stand: 

  •  met de ontvangst door SKVR van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de offerte;  
  •  dan wel, indien zulks is bepaald door SKVR, door ondertekening van een overeenkomst door beide partijen.  

3.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is SKVR daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SKVR deze afwijking schriftelijk aanvaardt.  

3.4 De tarieven in een offerte zijn exclusief BTW, doch exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder reiskosten. Zulks tenzij anders aangegeven.  

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht SKVR niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

3.6 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.   

3.7 Een offerte is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SKVR verstrekte informatie, ook indien deze afkomstig is van derden. Mocht de door SKVR ontvangen informatie en daardoor de offerte niet juist blijken te zijn, dan kan opdrachtgever daar geen rechten aan ontlenen. De offerte zal in overeenstemming worden gebracht met de juiste gegevens.  

 

Artikel 4 Duur opdracht 

4.1 De opdracht wordt aangegaan voor een door partijen af te stemmen tijdsduur, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

4.2  SKVR is in één of meer van de volgende gevallen gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder gehouden te zijn eventuele schade te vergoeden:  

  • indien na het sluiten van de opdracht SKVR ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever (of een derde namens deze, bijvoorbeeld een derde die de opdracht voor opdrachtgever financiert) de verplichtingen uit de opdracht niet zal nakomen;  
  • indien opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
  • indien opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt en, voor zover mogelijk, dit gebrek niet wordt hersteld binnen zeven dagen na schriftelijke kennisgeving; 
  • indien opdrachtgever zich zodanig gedraagt, dat van SKVR redelijkerwijs niet kan worden gevergd om de opdracht in stand te laten, zoals in geval van handelen in strijd met de belangen van SKVR, misleiding en/of bedrog; 
  • Indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien aan opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel indien opdrachtgever om andere reden geheel of gedeeltelijk het beheer over zijn vermogen verliest; 
  • indien opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt. 

4.3 Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van SKVR onmiddellijk opeisbaar zijn.  

 

Artikel 5 Uitvoering opdracht 

5.1 Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de werkwijze van SKVR.  

5.2 Afspraken gemaakt in het kader van uitvoering van de opdracht zullen door SKVR steeds schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.  

5.3 Bij uitvoering van de opdracht kan SKVR werkzaamheden laten verrichten door derden.  

5.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voorzieningen en gegevens, waarvan SKVR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig, binnen de door SKVR gestelde termijnen, aan SKVR worden verstrekt.  

5.5 Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan SKVR zijn verstrekt, heeft SKVR het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever, in rekening te brengen.  

5.6 Gebrekkige uitvoering van een deel van de opdracht geeft niet het recht tot afkeuring van de gehele opdracht. 

5.7 SKVR heeft bij ziekte of verhindering van de SKVR-docent, de inspanningsverplichting voor het zoeken van vervanging.

 

Artikel 6 (Intellectuele) eigendom en geheimhouding

6.1 Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van de geest die SKVR bij uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook, berusten en verblijven exclusief bij SKVR en/of haar licentiegevers en komen nimmer toe aan opdrachtgever.  

6.2 Opdrachtgever zal van de in artikel 6.1 bedoelde producten/voortbrengselen geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SKVR is het opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan deze producten/voortbrengselen van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. Als derden worden ook beschouwd personen werkzaam binnen de organisatie van opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te gebruiken of in te zien.  

6.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding. 

6.4 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart opdrachtgever SKVR voor alle door haar geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken van de kant van derden-rechthebbenden. 

6.5 Door SKVR ter beschikking gestelde (les)middelen en materialen blijven te allen tijde eigendom van SKVR.  

6.6 SKVR en opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. Artikel 7 Publicatie

7.1 Opdrachtgever verklaart dat hij in publicaties over de opdracht, waar dat relevant is, melding zal maken van SKVR als opdrachtnemer en zal verwijzen naar de website van SKVR.   

7.2 In geval van een situatie als bedoeld in artikel 7.1 is het opdrachtgever toegestaan gebruik te maken van logo’s en uitingen van SKVR, zulks mits SKVR hiervan op voorhand schriftelijk goedkeuring voor heeft gegeven. 

7.3 Zonder tegenbericht geeft opdrachtgever toestemming aan SKVR om beeldmateriaal van de uitvoering van de opdracht te gebruiken als promotiemateriaal. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen het gebruik van het beeldmateriaal kan opdrachtgever dit aangegeven via: zakelijk@skvr.nl.     

7.4 Opdrachtgever kan na afloop van iedere activiteit gevraagd worden een evaluatie in te vullen, waarin onder meer vragen gesteld kunnen worden over het niveau, de kwaliteit van onze workshop(s), dienst(en) en SKVR-docent(en). De letterlijke gegevens van deze evaluatie kunnen met de betreffende docent(en) besproken worden, en kunnen afgezien hiervan geanonimiseerd openbaar gemaakt worden of aangewend worden voor commerciële doeleinden van SKVR.  

7.5 De gegevens van opdrachtgever worden opgenomen in het relatiebestand van SKVR en worden niet verstrekt aan derden. SKVR gebruikt de gegevens van opdrachtgever om opdrachtgever op de hoogte te houden van haar activiteiten, tenzij opdrachtgever aangeeft daar geen behoefte aan te hebben. Dat kan opdrachtgever aangegeven via: zakelijk@skvr.nl.

 

Artikel 8 Overname medewerkers

8.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd tijdens en tot 26 weken na het einde van de opdracht, een arbeidsverhouding aan te gaan met een medewerker van SKVR, waaronder tevens wordt verstaan een door SKVR ingeschakelde derde ter uitvoering van de opdracht, ter uitvoering soortgelijke werkzaamheden als die in het kader van de opdracht. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding wordt verstaan:  
- het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht;  
- het laten ter beschikking stellen door een derde (bijvoorbeeld een uitzendonderneming). 

8.2 Het in artikel 8.1 bepaalde geldt zowel in het geval dat opdrachtgever de medewerker hiertoe rechtstreeks of via derden - heeft benaderd als wanneer de medewerker - rechtstreeks of via derden - bij opdrachtgever heeft gesolliciteerd.  

8.3 Bij overtreding van artikel 8.1 verbeurt opdrachtgever aan SKVR een dadelijk opeisbare boete van  EUR 10.000 voor elke overtreding en EUR 1.000 per dag waarop deze overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van SKVR krachtens de wet of de opdracht, zoals het recht op nakoming van het overtreden artikel dan wel een verbod, of in plaats van deze boete, schadevergoeding te vorderen.   

 

Artikel 9 Voorzieningen en materialen

9.1 Opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van de door SKVR verzochte materialen en voorzieningen. De betreffende materialen en voorzieningen dienen deugdelijk te zijn in goede staat te verkeren en aan de veiligheidsnormen te voldoen.  

9.2 Indien er gedurende de opdracht materialen van of via SKVR in bruikleen zijn, moeten deze buiten de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever kunnen worden opgeslagen in een afgesloten deugdelijke ruimte. 

9.3 De plek waar de opdracht zal worden uitgevoerd dient geschikt te zijn voor het uitvoeren van de opdracht, onder alle weersomstandigheden. 

9.4 Opdrachtgever dient obstakels aanwezig tussen de losplaats van vervoermiddelen en de locatie waar de opdracht wordt uitgevoerd vooraf aan SKVR kenbaar te maken. Voorbeelden van obstakels zijn trappen, grindpaden, liften en smalle gangen. 

9.5 Het kan voorkomen dat voor uitvoering van de opdracht een decor of iets dergelijks moet worden opgebouwd. Opdrachtgever zorgt ervoor dat betreffende locatie vrij is van bezoekers en de locatie vrijgemaakt is en gereed is voor opbouw van de benodigdheden om de opdracht uit te voeren. Indien nodig kan SKVR verzoeken om adequate ondersteuning van opdrachtgever bij de op- of afbouw. Dit onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever.  

9.6 Indien de materialen en/of voorzieningen niet voldoen aan de daaraan door SKVR gestelde eisen, heeft SKVR het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot wel aan de gestelde voorwaarden is voldaan, dan wel de opdracht niet uit te voeren indien door opdrachtgever niet binnen redelijke termijn aan de gestelde voorwaarden voldaan kan worden.  

 

Artikel 10 Verhindering aan zijde SKVR

10.1 Indien de SKVR docent of trainer onverhoopt verhinderd is (of als er sprake is van andere vormen van overmacht) dan heeft SKVR de inspanningsverplichting voor vervanging. Indien dit niet lukt dan treedt SKVR in overleg met opdrachtgever over een alternatieve datum. Indien dit geen resultaat oplevert, dan krijgt opdrachtgever zijn aanbetaling terug.

 

Artikel 11 Betaling 

11.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen de betalingstermijn zoals aangegeven op de factuur, op een door SKVR aan te geven wijze, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.  

11.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn zoals aangegeven op de factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever rente aan SKVR verschuldigd. De rente bedraagt tien procent van het uitstaande bedrag (inclusief eventuele buitengerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 11.3) per jaar, dan wel het percentage van de (toepasselijke) wettelijke rente indien deze hoger is dan tien procent. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand beschouwd als een volle maand.  

11.3 Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever aan SKVR ook vergoeding van buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het uitstaande bedrag op basis van de volgende staffel: over de eerste EUR 5.000 vijftien procent; over het meerdere tot EUR 25.000 tien procent; over het meerdere tot EUR 50.000 vijf procent; over het meerdere tot EUR 100.000 een procent; over het meerdere vanaf EUR 100.000 een half procent. Zij belopen minimaal EUR 150 en maximaal EUR 6.775.  

11.4 Indien SKVR in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen tevens alle kosten die SKVR in verband met die procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.  

 

Artikel 12 Klachten

12.1 Klachten over de uitvoering van de opdracht dient opdrachtgever binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk te melden aan SKVR via klachten@skvr.nl of via postbus 23260, 3001 KG Rotterdam t.a.v. de klachtencoördinator. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te zijn.    

12.2 De klacht wordt binnen 7 werkdagen inhoudelijk behandeld. Lukt het niet om de klacht binnen 7 werkdagen te behandelen, dan ontvangt opdrachtgever tussentijds een schriftelijke melding hiervan. SKVR bundelt en analyseert de binnengekomen klachten ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening. 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1  Behoudens directe schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van SKVR, is SKVR niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade die voortvloeit uit of in relatie staat met de opdracht. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade van derden, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens, imagoschade en immateriële schade.  

13.2 De aansprakelijkheid van SKVR is in alle gevallen in totaal beperkt tot het bedrag dat voor de opdracht in rekening is/zou worden gebracht, of het door de verzekeraar van SKVR gedekte en uitgekeerde bedrag, indien dat bedrag lager is.   

13.3 Iedere rechtsvordering van opdrachtgever jegens SKVR verjaart, of zo er sprake is van een vervaltermijn, vervalt, door verloop van één jaar of van een kortere periode indien dat voortvloeit uit de wet. De verjaringstermijn of vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van zijn rechtsvordering. 

 

Artikel 14 Vrijwaring

14.1 De opdrachtgever vrijwaart SKVR tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met de activiteiten ter uitvoering van de opdracht, met de weigering dergelijke activiteiten te verrichten of met de weigering een opdracht te aanvaarden, tenzij de aansprakelijkheid met opzet of door grove schuld van SKVR is veroorzaakt. De vrijwaring heeft mede betrekking op de kosten die SKVR moet maken om zich tegen de aansprakelijkstelling te verweren. 

 

Artikel 15 Overmacht

15.1 Een tekortkoming kan SKVR niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder in ieder geval wordt verstaan staking van haar personeel, vervoersproblemen, weersomstandigheden en wanprestatie van door SKVR ingeschakelde derden verband houdende met de uitvoering van de opdracht.  

15.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan twee maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  

15.3 Indien SKVR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.  

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze 

16.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en SKVR is Nederlands recht van toepassing.   

16.2 Uitsluitend de rechtbank Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen SKVR en een opdrachtgever.  

 

Artikel 17 Overigens

17.1 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 

17.2 Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, vrijwaring, overname medewerkers, intellectuele eigendom, geheimhouding, en toepasselijk recht blijven ook na het einde van de opdracht van kracht. 

 

Artikel 18 Wijzigingsverzoeken

18.1 Alle wijzigingsverzoeken voor aanvang van de activiteiten, na ondertekening van de offerte, worden door SKVR beoordeeld op haalbaarheid voor de uit te voeren opdracht.

18.2 Opdrachtgever dient het definitieve aantal deelnemers in te vullen bij de ondertekening van de offerte. Indien na ondertekening van de offerte het aantal deelnemers wijzigt, wordt de opdrachtgever verzocht direct contact op te nemen met SKVR. Indien het aantal deelnemers lager is dan in de offerte is opgenomen, wordt de totaalprijs niet aangepast. Indien het deelnemer aantal hoger is, wordt de factuur op basis van nacalculatie gewijzigd.

18.3 Opdrachtgever dient wijzigingen bij SKVR door te geven per e-mail: zakelijk@skvr.nl onder opgaaf van de reden van de wijziging.  

 

Artikel 19 Annuleren en verplaatsen

19.1 Opdrachtgever kan In Bedrijf activiteiten tot 4 weken voor aanvang kosteloos annuleren/verplaatsen. Bij annulering/verplaatsing 4 tot 2 weken voor aanvang dient opdrachtgever 50% van de kosten te betalen. Bij annulering/verplaatsing korter dan 2 weken voor aanvang is opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd aan SKVR.  

19.2 Opdrachtgever kan gehuurde zalen tot 1 week voor aanvang kosteloos annuleren/verplaatsen. Indien zalen gehuurd worden in combinatie met In Bedrijf activiteiten gelden de voorwaarden van artikel 18.1. Indien er kosten zijn gemaakt voor bijvoorbeeld de inkoop van lunch, externe catering en inhuur externe partijen dan worden deze kosten 100% aan opdrachtgever doorbelast.

19.3 Opdrachtgever dient annulering/verplaatsing bij SKVR door te geven per e-mail: zakelijk@skvr.nl onder opgaaf van de reden van de annulering/verplaatsing.