Algemene voorwaarden onderwijs

U kunt de voorwaarden ook printen: 
Download de algemene voorwaarden onderwijs 2018-2019 (PDF)

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:  
a. “SKVR”: stichting die zich binnen Rotterdam volgens haar statutaire doelomschrijving bezig houdt met het systematisch bevorderen van deelname aan kunst bij een groot en pluriform publiek door middel van kunsteducatie. SKVR verbindt met andere woorden zoveel mogelijk (jonge) Rotterdammers met kunst – en cultuur – door het stimuleren van enthousiasme in (de beoefening van) kunst en het ontwikkelen van creatief talent. De educatieve activiteiten vinden plaats in eigen gebouwen, door SKVR gehuurde (gedeelten van) gebouwen, op scholen en in de wijken. SKVR biedt cursussen, workshops en evenementen in de kunstdisciplines: muziek, dans, theater, beeldende kunst, mode & design, fotografie & media en schrijven. Dat doet SKVR voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. SKVR is actief in de vrije tijdsmarkt, in het onderwijs en biedt maatwerk aan bedrijven. Ook verzorgt SKVR laagdrempelige sociale programma’s in verschillende Rotterdamse wijken.  
b. “Opdrachtgever”: de wederpartij van SKVR bij een overeenkomst van opdracht. 
c. “Opdracht”: de overeenkomst tussen opdrachtgever en SKVR op grond waarvan een of meerdere dienst(en) door SKVR in het onderwijs worden verricht en/of daarmee verband houdende overeenkomsten.  
d. “SKVR-docent”: persoon die in opdracht van SKVR de opdracht uitvoert. 
e. “Leraar”: de lesgevende van opdrachtgever.  


Artikel 2 Werkingssfeer 

 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen SKVR en opdrachtgever.  
 
2.2 Deze algemene voorwaarden kennen algemene bepalingen en bepalingen die alleen betrekking hebben op een specifieke dienst. Voor zover een (deel van een) specifieke bepaling strijdig is met een algemene bepaling, gaat (dat deel van) die specifieke bepaling voor op de algemene bepaling. 
 
2.3  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door SKVR uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
 
2.4  Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor de opdracht waarvan wordt afgeweken. 

 
Artikel 3 Offertes  

3.1 De door SKVR gemaakte offertes zijn vrijblijvend. SKVR is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen een termijn van twee weken schriftelijk wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.  
 

3.2 De opdracht komt tot stand: 

 •  met de ontvangst door SKVR van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de offerte;  
 •  dan wel, indien zulks is bepaald door SKVR, door ondertekening van een overeenkomst door beide partijen. 
   

3.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is SKVR daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SKVR deze afwijking schriftelijk aanvaardt.  
 

3.4 De tarieven in een offerte zijn inclusief BTW (het zogeheten 0% tarief op lesgebonden uren voor onderwijsinstellingen is van toepassing), doch exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder reiskosten. Zulks tenzij anders aangegeven.  
 

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht SKVR niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  
 

3.6 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  
 

3.7 Een offerte is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SKVR verstrekte informatie, ook indien deze afkomstig is van derden. Mocht de door SKVR ontvangen informatie en daardoor de offerte niet juist blijken te zijn, dan kan opdrachtgever daar geen rechten aan ontlenen. De offerte zal in overeenstemming worden gebracht met de juiste gegevens.  

 

Artikel 4 Duur opdracht 

4.1 De opdracht wordt aangegaan voor een door partijen af te stemmen schooljaar, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 

4.2 Tussentijdse opzegging van de opdracht door opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
 

4.3  SKVR is in één of meer van de volgende gevallen gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder gehouden te zijn eventuele schade te vergoeden:  

 

 • indien na het sluiten van de opdracht SKVR ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever (of een derde namens deze, bijvoorbeeld een derde die de opdracht voor opdrachtgever financiert) de verplichtingen uit de opdracht niet zal nakomen;  
 • indien opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
 • indien opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt en, voor zover mogelijk, dit gebrek niet wordt hersteld binnen zeven dagen na schriftelijke kennisgeving; 
 • indien opdrachtgever zich zodanig gedraagt, dat van SKVR redelijkerwijs niet kan worden gevergd om de opdracht in stand te laten, zoals in geval van handelen in strijd met de belangen van SKVR, misleiding en/of bedrog; 
 • Indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien aan opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel indien opdrachtgever om andere reden geheel of gedeeltelijk het beheer over zijn vermogen verliest; 
 • indien opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt. 

4.4 Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van SKVR onmiddellijk opeisbaar zijn.  

 

Artikel 5 Uitvoering opdracht 

5.1 Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de werkwijze van SKVR. 
 

5.2 Afspraken gemaakt in het kader van uitvoering van de opdracht zullen door SKVR steeds schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.  
 

5.3 Bij uitvoering van de opdracht kan SKVR werkzaamheden laten verrichten door derden.  
 

5.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voorzieningen en gegevens, waarvan SKVR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig, binnen de door SKVR gestelde termijnen, aan SKVR worden verstrekt.  
 

5.5 Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan SKVR zijn verstrekt, heeft SKVR het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever, in rekening te brengen. 
 

5.6 Gebrekkige uitvoering van een deel van de opdracht geeft niet het recht tot afkeuring van de gehele opdracht. 
 

5.7 Tot en met 15 leerlingen is er een begeleider vanuit school en/of opdrachtgever aanwezig bij de les. Bij 16 tot en met 30 leerlingen zijn er twee begeleiders vanuit opdrachtgever aanwezig bij de les, en zo verder. Zulks tenzij anders overeengekomen.  
 

5.8 SKVR heeft vanaf de tweede kalenderweek van ziekte of verhindering van de SKVR-docent, de inspanningsverplichting voor het zoeken van vervanging. Zolang er geen vervanging is, dient opdrachtgever te zorgen voor opvang voor haar leerlingen. SKVR kan er voor kiezen (het betreffende  gedeelte van) de opdracht te laten uitvoeren door iemand van een andere discipline dan die van de verhinderde docent.

 
Artikel 6 (Intellectuele) eigendom en geheimhouding 

6.1 Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van de geest die SKVR bij uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook, berusten en verblijven exclusief bij SKVR en/of haar licentiegevers en komen nimmer toe aan opdrachtgever. 
 

6.2 Opdrachtgever zal van de in artikel 6.1 bedoelde producten/voortbrengselen geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SKVR is het opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan deze producten/voortbrengselen van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. Als derden worden ook beschouwd personen werkzaam binnen de organisatie van opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te gebruiken of in te zien. 
 

6.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding. 
 

6.4 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart opdrachtgever SKVR voor alle door haar geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken van de kant van derden-rechthebbenden. 
 

6.5 Door SKVR ter beschikking gestelde (les)middelen en materialen blijven te allen tijde eigendom van SKVR.  
 

6.6 SKVR en opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 


Artikel 7 Publicatie

7.1 Opdrachtgever verklaart dat hij in publicaties over de opdracht, waar dat relevant is, melding zal maken van SKVR als opdrachtnemer en zal verwijzen naar de website van SKVR.  
 

7.2 In geval van een situatie als bedoeld in artikel 7.1 is het opdrachtgever toegestaan gebruik te maken van logo’s en uitingen van SKVR, zulks mits SKVR hiervan op voorhand schriftelijk goedkeuring voor heeft gegeven. 
 

7.3 Zonder tegenbericht geeft opdrachtgever toestemming aan SKVR om beeldmateriaal van de uitvoering van de opdracht te gebruiken als promotiemateriaal. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen het gebruik van het beeldmateriaal kan opdrachtgever dit aangegeven via: onderwijs@skvr.nl.  
 

7.4 Opdrachtgever kan na afloop van iedere activiteit gevraagd worden een evaluatie in te vullen, waarin onder meer vragen gesteld kunnen worden over het niveau en de kwaliteit van de SKVR-docent(en). De letterlijke gegevens van deze evaluatie kunnen met de betreffende docent(en) besproken worden, en 
kunnen afgezien hiervan geanonimiseerd openbaar gemaakt worden of aangewend worden voor commerciële doeleinden van SKVR. 
 

7.5 De gegevens van opdrachtgever worden opgenomen in het relatiebestand van SKVR en worden niet verstrekt aan derden. SKVR gebruikt de gegevens van opdrachtgever om opdrachtgever op de hoogte te houden van haar activiteiten, tenzij opdrachtgever aangeeft daar geen behoefte aan te hebben. Dat kan opdrachtgever aangegeven via: onderwijs@skvr.nl.   


Artikel 8 Overname medewerkers

8.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd tijdens en tot 26 weken na het einde van de opdracht, een arbeidsverhouding aan te gaan met een medewerker van SKVR, waaronder tevens wordt verstaan een door SKVR ingeschakelde derde ter uitvoering van de opdracht, ter uitvoering soortgelijke werkzaamheden als die in het kader van de opdracht. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding wordt verstaan:  
 - het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht; 
 - het laten ter beschikking stellen door een derde (bijvoorbeeld een uitzendonderneming). 
 

8.2 Het in artikel 8.1 bepaalde geldt zowel in het geval dat opdrachtgever de medewerker hiertoe rechtstreeks of via derden - heeft benaderd als wanneer de medewerker - rechtstreeks of via derden - bij opdrachtgever heeft gesolliciteerd.  
 

8.3 Bij overtreding van artikel 8.1 verbeurt opdrachtgever aan SKVR een dadelijk opeisbare boete van  EUR 10.000 voor elke overtreding en EUR 1.000 per dag waarop deze overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van SKVR krachtens de wet of de opdracht, zoals het recht op nakoming van het overtreden artikel dan wel een verbod, of in plaats van deze boete, schadevergoeding te vorderen.  
Artikel 9 Voorzieningen en materialen  
 

9.1 Opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van de door SKVR verzochte materialen en voorzieningen. De betreffende materialen en voorzieningen dienen deugdelijk te zijn in goede staat te verkeren en aan de veiligheidsnormen te voldoen.  
 

9.2 Indien er gedurende de opdracht materialen van of via SKVR in bruikleen zijn, moeten deze buiten de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever kunnen worden opgeslagen in een afgesloten deugdelijke ruimte. 
 

9.3 De plek waar de opdracht zal worden uitgevoerd dient geschikt te zijn voor het uitvoeren van de opdracht, onder alle weersomstandigheden. 
 

9.4 Opdrachtgever dient obstakels aanwezig tussen de losplaats van vervoermiddelen en de locatie waar de opdracht wordt uitgevoerd vooraf aan SKVR kenbaar te maken. Voorbeelden van obstakels zijn trappen, grindpaden, liften en smalle gangen. 
 

9.5 Het kan voorkomen dat voor uitvoering van de opdracht een decor of iets dergelijks moet worden opgebouwd. Opdrachtgever zorgt ervoor dat betreffende locatie vrij is van bezoekers en de locatie vrijgemaakt is en gereed is voor opbouw van de benodigdheden om de opdracht uit te voeren. Indien nodig kan SKVR verzoeken om adequate ondersteuning van opdrachtgever bij de op- of afbouw. Dit onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever.  
 

9.6 Indien de materialen en/of voorzieningen niet voldoen aan de daaraan door SKVR gestelde eisen, heeft SKVR het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot wel aan de gestelde voorwaarden is voldaan, dan wel de opdracht niet uit te voeren indien door opdrachtgever niet binnen redelijke termijn aan de gestelde voorwaarden voldaan kan worden. 
Artikel 10 Annulering activiteit 
 

10.1 Bij verhindering van de uitvoering van een activiteit in het kader van de opdracht dient opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk door te geven. SKVR is niet gehouden deze activiteit op een ander moment uit te voeren.  
 

10.2 SKVR kan binnen een opdracht twee keer een activiteit verplaatsen, zonder dat er sprake is van een (toerekenbare) tekortkoming van de zijde van SKVR. De gewijzigde data zullen worden afgestemd met opdrachtgever.

 
Artikel 11 Betaling 

11.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen de betalingstermijn zoals aangegeven op de factuur, op een door SKVR aan te geven wijze, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
 

11.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn zoals aangegeven op de factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever rente aan SKVR verschuldigd. De rente bedraagt tien procent van het uitstaande bedrag (inclusief eventuele buitengerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 11.3) per jaar, dan wel het percentage van de (toepasselijke) wettelijke rente indien deze hoger is dan tien procent. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand beschouwd als een volle maand. 
 

11.3 Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever aan SKVR ook vergoeding van buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het uitstaande bedrag op basis van de volgende staffel: over de eerste EUR 5.000 vijftien procent; over het meerdere tot EUR 25.000 tien procent; over het meerdere tot EUR 50.000 vijf procent; over het meerdere tot EUR 100.000 een procent; over het meerdere vanaf EUR 100.000 een half procent. Zij belopen minimaal EUR 150 en maximaal EUR 6.775. 
 

11.4 Indien SKVR in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen tevens alle kosten die SKVR in verband met die procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever. 
Artikel 12 Klachten 
 

12.1 Klachten over de uitvoering van de opdracht dient opdrachtgever binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk te melden aan SKVR via klachten@skvr.nl of via postbus 23260, 3001 KG Rotterdam t.a.v. de klachtencoördinator. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te zijn.   
 

12.2 De klacht wordt binnen vier weken inhoudelijk behandeld. Lukt het niet om de klacht binnen vier weken te behandelen, dan ontvangt opdrachtgever tussentijds een schriftelijke melding hiervan. SKVR bundelt en analyseert de binnengekomen klachten ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening. 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

13.1  Behoudens directe schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van SKVR, is SKVR niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade die voortvloeit uit of in relatie staat met de opdracht. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade van derden, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens, imagoschade en immateriële schade. 
 

13.2 De aansprakelijkheid van SKVR is in alle gevallen in totaal beperkt tot het bedrag dat voor de opdracht in rekening is/zou worden gebracht, of het door de verzekeraar van SKVR gedekte en uitgekeerde bedrag, indien dat bedrag lager is.  
 

13.3 Iedere rechtsvordering van opdrachtgever jegens SKVR verjaart, of zo er sprake is van een vervaltermijn, vervalt, door verloop van één jaar of van een kortere periode indien dat voortvloeit uit de wet. De verjaringstermijn of vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van zijn rechtsvordering. 


Artikel 14 Vrijwaring 

14.1 De opdrachtgever vrijwaart SKVR tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met de activiteiten ter uitvoering van de opdracht, met de weigering dergelijke activiteiten te verrichten of met de weigering een opdracht te aanvaarden, tenzij de aansprakelijkheid met opzet of door grove schuld van SKVR is veroorzaakt. De vrijwaring heeft mede betrekking op de kosten die SKVR moet maken om zich tegen de aansprakelijkstelling te verweren. 

 

Artikel 15 Overmacht 

15.1 Een tekortkoming kan SKVR niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder in ieder geval wordt verstaan staking van haar personeel, vervoersproblemen, weersomstandigheden en wanprestatie van door SKVR ingeschakelde derden verband houdende met de uitvoering van de opdracht.  
 

15.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan twee maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  
 

15.3 Indien SKVR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.  

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze 


16.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en SKVR is Nederlands recht van toepassing.   
 

16.2 Uitsluitend de rechtbank Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen SKVR en een opdrachtgever.  


Artikel 17 Overigens


17.1 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 
 

17.2 Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, vrijwaring, overname medewerkers, intellectuele eigendom, geheimhouding, en toepasselijk recht blijven ook na het einde van de opdracht van kracht. 


Artikel 18 Taakverdeling

 
18.1 SKVR heeft naast verdiepende lesjaarprogramma’s een ruime keuze in (kortdurende) lessenseries en workshops voor het onderwijs. 
 

18.2 In het kader van deze workshops en lessenseries zorgt SKVR voor: 

 • een accounthouder die vanuit SKVR verantwoordelijk is voor de planning, organisatie en uitvoering van de opdracht; 
 • het instrueren van SKVR-docenten; 
 • Opdrachtgever dient zorg te dragen voor: 
 • een contactpersoon die vanuit opdrachtgever verantwoordelijk is voor de planning, organisatie en uitvoering van de opdracht; 
 • inzet van voldoende personeel voor begeleiding van haar leerlingen in het kader van de opdracht en zo nodig het assisteren van de SKVR-docent, bijvoorbeeld voor de op- en afbouw van decorstukken; 
 • het ter beschikking stellen van ruimtes voor uitvoering van de opdracht die aansluiten bij en voldoen aan de eisen van de betreffende kunstdiscipline. 

 

Artikel 19 Verhindering SKVR-docent en vervanging 

19.1 Indien een SKVR-docent verhinderd is een afgesproken les/workshop te verzorgen, spant SKVR zich in vervanging te zoeken. In overleg met opdrachtgever wordt er zowel binnen als buiten de overeengekomen discipline gezocht. Indien naar verwachting, ter beoordeling van SKVR, de SKVR-docent meer dan twee lessen/workshops verhinderd zal zijn, kan SKVR er voor kiezen de lessen/workshops te laten invullen door een andere discipline dan die van de verhinderde SKVR-docent. Mocht er geen vervanging gevonden worden, dan laat SKVR dit zo spoedig mogelijk weten. Opdrachtgever dient in dat geval te zorgen voor opvang van haar leerlingen.  

19.2 De kosten van de vervallen workshop/les worden niet doorbelast aan opdrachtgever. Partijen zullen ernaar streven om de workshop/les te verplaatsen naar een andere dag/tijdstip. 
 

 

Artikel 20 Annulering

20.1 Opdrachtgever kan één les/workshop kosteloos annuleren mits de annulering ≥ 11 werkdagen voor aanvang is ontvangen door SKVR. Bij annulering van die ene workshop < 11 werkdagen en ≥ 6 werkdagen voor aanvang dient opdrachtgever 50% van de kosten te betalen. Bij annulering van die ene workshop < 6 werkdagen voor aanvang en bij alle overige/meerdere annuleringen is opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd aan SKVR.  
 
20.2 Annulering dient plaats te vinden bij SKVR via telefoonnummer 010-2718 320 of per email: onderwijs@skvr.nl onder opgaaf van de reden van de annulering.  
 
20.3 Bij annulering ≥ 11 werkdagen voor aanvang zullen partijen ernaar streven de geannuleerde les/workshop te verplaatsen naar een andere dag/tijdstip.  
 
 

Artikel 21 Taakverdeling 

21.1 Onder de naam IKEI verzorgt SKVR een onderwijsprogramma waarbij Rotterdamse kinderen in de groepen 5 en 6 klassikaal een muziekinstrument leren bespelen. Naast deze instrumentale lessen kunnen de groepen 1 t/m 4 muziekles krijgen waarbij zingen centraal staat. Er bestaat een mogelijkheid  het programma uit te breiden naar groepen 7 en 8. De SKVR-docenten werken in de lessen aan drie culturele competenties: Creërend vermogen, Presenteren en Sociale competentie. 
 
21.2 In het kader van IKEI zorgt SKVR voor: 

 • een accounthouder die vanuit SKVR verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, planning, organisatie, uitvoering en evaluatie van de opdracht (hieronder vallen echter niet de leerlingvolgsystemen die per leerling ingevuld dienen te worden), die hier actief aan bijdraagt en die geregeld overleg heeft met de contactpersoon van opdrachtgever; 
 • het verzorgen van een IKEI-concert voor leerlingen die twee jaar instrumentaal les hebben gehad binnen IKEI; de exacte datum van het IKEI-concert wordt overeengekomen met opdrachtgever; 
 • het instrueren van SKVR-docenten. 
 • het eventueel, ter bepaling van SKVR, verzorgen van studie- en intervisiedagen voor leraren, de exacte data worden overeengekomen met opdrachtgever; 
 • het produceren van een tussentijdse- en eindevaluatie van de samenwerking op basis van eigen bevindingen en aangeleverde informatie van opdrachtgever, SKVR-docenten en leerlingen van opdrachtgever; 
 • het aanleveren van informatie over IKEI voor plaatsing op de website van opdrachtgever en indien van toepassing in de schoolgids van opdrachtgever. 


Opdrachtgever dient zorg te dragen voor: 

 •  een contactpersoon die vanuit opdrachtgever verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, planning, organisatie, uitvoering en evaluatie van de opdracht, die hier actief aan bijdraagt en die geregeld overleg heeft met de accounthouder van SKVR; 
 •  inzet van voldoende personeel voor begeleiding van haar leerlingen in het kader van de opdracht en zo nodig het assisteren van de SKVR-docent; 
 •  ondersteuning en begeleiding van de SKVR-docenten met betrekking tot praktische zaken op schoolniveau; 
 •  het ter beschikking stellen van ruimtes voor uitvoering van de opdracht die aansluiten bij en voldoen aan de eisen van de kunstdiscipline;  
 •  beschikbaarheid van de leerlingen van opdrachtgever van de groepen 5 en 6 voor bezoek en deelname aan het eventuele IKEI-concert; 
 •  ondersteuning en begeleiding van de SKVR-docenten met betrekking tot facilitaire zaken als klaarzetten ruimte, materialen, kopiëren; 
 •  het, bij voorkeur digitaal, verstrekken van benodigde informatie voor een goede uitvoering van de opdracht, waaronder: 
  o (wijzigingen in) de jaarplanning en het lesrooster van opdrachtgever; 
  o protocollen die de omgangsnormen bij opdrachtgever weergeven, bijvoorbeeld een gedrags- en/of communicatieprotocol;  
  o de leerlingaantallen van de betreffende groepen voorzien van een handtekening;  
  o de e-mailadressen van de groepsleerkrachten i.v.m. de evaluaties; 
 •  het plaatsen van de door SKVR aangeleverde informatie over IKEI op de website van opdrachtgever; 
 •  deelname van alle betrokken leraren en leerlingen van opdrachtgever aan de evaluaties (twee per jaar) van SKVR en het faciliteren van de evaluatiemomenten waarbij de SKVR-docenten mee kunnen evalueren; 
 • een gekwalificeerde achterwacht (coördinator, directeur, leraar) bij lessen in het kader van de opdracht, ook na schooltijd; 
 • een basispakket muziekinstrumentarium, te bepalen in overleg met de SKVR-docent. 


Artikel 22 Verhindering SKVR-docent en vervanging

22.1 Indien een SKVR-docent verhinderd is een afgesproken les te verzorgen, spant SKVR zich in vervanging te zoeken. In overleg met opdrachtgever wordt er zowel binnen als buiten de overeengekomen discipline gezocht. Indien naar verwachting, ter beoordeling van SKVR, de SKVR-docent meer dan twee lesweken verhinderd zal zijn, kan SKVR er voor kiezen de lessen te laten invullen door een andere discipline dan die van de verhinderde SKVR-docent. Mocht er geen vervanging gevonden kunnen worden, dan laat SKVR dit zo spoedig mogelijk weten. Opdrachtgever dient in dat geval zorg te dragen voor opvang van haar leerlingen.  
 
22.2 De kosten van de vervallen les worden niet doorbelast aan opdrachtgever.  

 

 
Artikel 23 Annulering 

23.1 Opdrachtgever dient een les minimaal tien werkdagen voor de les te annuleren. Bij annulering minder dan tien werkdagen voor de les, kan SKVR de kosten die zij daardoor moet maken, in rekening brengen bij opdrachtgever, denk aan kosten voor het inhuren van personeel voor uitvoering van de opdracht.  23.2 Annulering dient plaats te vinden bij SKVR via telefoonnummer 010-2718 320 of per email: onderwijs@skvr.nl onder opgaaf van de reden van de annulering. 

 

Artikel 24 Taakverdeling 

24.1 Onder de naam KunstID verzorgt SKVR in samenwerking met opdrachtgever wekelijkse kunstlessen in de verlengde leertijd. In de lessen staat de ontwikkeling van kinderen centraal. Ontwikkeling op het gebied van creativiteit, sociale en communicatieve vaardigheden en kunstzinnig talent. De SKVR- docenten werken in de lessen aan drie culturele competenties: Creërend vermogen, Presenteren en Sociale competentie. 
 
24.2 In het kader van KunstID zorgt SKVR voor: 

 •  een accounthouder die vanuit SKVR verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, planning, organisatie, uitvoering en evaluatie van de opdracht, die hier actief aan bijdraagt en die geregeld overleg heeft met de contactpersoon van opdrachtgever; 
 •  het eventueel, ter bepaling van SKVR, verzorgen van de presentatie ‘Dit is mijn KunstID!’ op een door SKVR te bepalen datum; 
 •  het verzorgen van twee workshops per jaar voor de leraren; 
 •  het instrueren van SKVR-docenten; 
 •  het produceren van een tussentijdse en eindevaluatie van de samenwerking op basis van eigen bevindingen en aangeleverde informatie door opdrachtgever, SKVR-docenten en leerlingen van opdrachtgever; 
 •  het aanleveren van informatie over KunstID, indien van toepassing, voor plaatsing op de website van opdrachtgever en indien van toepassing in de schoolgids van opdrachtgever. 

  
Opdrachtgever dient zorg te dragen voor: 

 • een contactpersoon die vanuit opdrachtgever verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, planning, organisatie, uitvoering en evaluatie van de opdracht, die hier actief aan bijdraagt en die geregeld overleg heeft met de accounthouder van SKVR; 
 • inzet van voldoende personeel voor begeleiding van haar leerlingen in het kader van de opdracht en zo nodig het assisteren van de SKVR-docent; 
 • ondersteuning en begeleiding van SKVR-docenten met betrekking tot praktische zaken op schoolniveau; 
 • het ter beschikking stellen van ruimtes voor uitvoering van de opdracht die aansluiten bij en voldoen aan de eisen van de betreffende kunstdiscipline; 
 • het verschaffen van gelegenheid aan leraren om deel te nemen aan de twee workshops die door SKVR eventueel voor hen worden verzorgd; 
 • beschikbaarheid van de leerlingen van opdrachtgever van de groepen 7 en 8 voor deelname aan ‘Dit is mijn KunstID!’, indien van toepassing; 
 • het, bij voorkeur digitaal, verstrekken van benodigde informatie voor een goede uitvoering van de opdracht, waaronder: 
  o (wijzigingen in) de jaarplanning en het lesrooster van opdrachtgever;
  o protocollen die de omgangsnormen bij opdrachtgever weergeven, bijvoorbeeld een gedrags- en/of communicatieprotocol; 
  o de leerlingaantallen van de betreffende groepen voorzien van een handtekening;  
  o de e-mailadressen van de groepsleerkrachten i.v.m. de evaluaties. 
 •  het plaatsen van de eventueel door SKVR aangeleverde informatie over KunstID op de website van opdrachtgever; 
 • deelname van alle betrokken leraren en leerlingen van opdrachtgever aan de evaluaties (twee per jaar) van SKVR en het faciliteren van de evaluatiemomenten waarbij de SKVR-docenten mee kunnen evalueren; 
 • een gekwalificeerde achterwacht (coördinator, directeur, leraar) bij lessen in het kader van de opdracht ook na schooltijd. 
 • een basispakket materialen of muziekinstrumenten voor de betreffende discipline, te bepalen in overleg met de SKVR-docent. 

 

Artikel 25 Verhindering SKVR-docent en vervanging 

25.1 Indien een SKVR-docent verhinderd is een afgesproken les te verzorgen, spant SKVR zich in om vervanging te zoeken. In overleg met opdrachtgever wordt er zowel binnen als buiten de overeengekomen discipline gezocht. Indien naar verwachting, ter beoordeling van SKVR, de SKVR-docent meer dan twee lesweken verhinderd zal zijn, kan SKVR er voor kiezen de lessen te laten invullen door een andere discipline dan die van de verhinderde SKVR-docent. Mocht er geen vervanging gevonden kunnen worden, dan laat SKVR dit zo spoedig mogelijk weten. Opdrachtgever dient in dat geval te zorgen voor opvang van haar leerlingen.  
 
25.2 De kosten van de vervallen les worden niet doorbelast aan opdrachtgever.

 

Artikel 26 Annulering 

26.1 Opdrachtgever kan één les kosteloos annuleren mits de annulering ≥ 10 werkdagen voor aanvang is ontvangen door SKVR. Bij annulering van die ene les < 10 werkdagen voor aanvang en bij alle overige/meerdere annuleringen is opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd aan SKVR.  
 
26.2 Annulering dient plaats te vinden bij SKVR via telefoonnummer 010-2718 320 of per email: onderwijs@skvr.nl onder opgaaf van de reden van de annulering.